Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 5 lat (10 semestrów).

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia dziecka, psychologia różnic indywidualnych, podstawy pedagogiki specjalnej, teoria wychowania, dydaktyka, komunikacja interpersonalna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Sylwetka absolwenta   

Po ukończeniu studiów Absolwent:

  • posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, różnych środowisk wychowawczych           i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej                                    i wychowawczej;
  • posiada umiejętności samodzielnego zdobywania oraz integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz posługiwania się nią w celu analizy i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu;
  • potrafi kreatywnie podchodzić do zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania pedagogicznego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się ucznia, zaspokajać różnorodne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej;
  • wykazuje odpowiedzialność i rozwagę w praktyce edukacyjnej;
  • posiada umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji;
  • adaptuje się do zmieniających się warunków rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, jest przygotowany do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych;
  • wykazuje umiejętności w zakresie współpracy z innymi nauczycielami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna,63610.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl