Pedagogika

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia  dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności oferowane na kierunku Pedagogika są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

     Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska) 

Absolwent kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej oraz pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Podczas nauki student uzyskuje wiedzę i umiejętności z obszaru pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz zdobywa kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (m.in.: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), placówkach pomocowych oraz na koloniach letnich.

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)  

Absolwent kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym przygotowany jest do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela –  doradcy zawodowego oraz  pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Może być zatrudniony w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uzyskuje uprawnienia m.in. do: prowadzenia zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowo-edukacyjnej; organizowania i udzielania pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej; wspomagania rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci i młodzieży.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny. Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie  I semestru (do 10 listopada).

 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl