Muzealnictwo

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Podyplomowe Studia Muzealnicze skierowane są do:

 • pracowników placówek muzealnych,
 • twórców i opiekunów szkolnych, regionalnych i parafialnych izb pamięci,
 • osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką muzealnictwa i kolekcjonerstwa. 

Studia mają charakter dokształcający, ich celem jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu funkcjonowania, organizacji i zarządzania tego typu placówką.

Program studiów obejmuje ogółem 188 godzin zajęć, w tym 48 godzin wykładów, 92 godziny ćwiczeń, 16 godzin zajęć laboratoryjnych oraz 8 godzin poświęconych na seminarium dyplomowe. Ponadto przewidziano 3-dniowy wyjazd studyjny do Warszawy (łącznie 24 godziny zajęć w terenie) celem zapoznania się z funkcjonowaniem wybranych muzeów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz grono praktyków – muzealników reprezentujących różne placówki muzealne: Muzeum Lubelskie w Lublinie i Państwowe Muzeum na Majdanku. Zajęcia typu ćwiczeniowego i laboratoryjnego odbywają się m.in. we wskazanych wyżej muzeach.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Antropologia kultury
 • Komunikacja kulturowa
 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Instytucje kultury i polityka kulturalna
 • Podstawy prawne działalności muzeów, etyka zawodowa
 • Historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa
 • Teorie muzeologiczne
 • Zarządzanie i organizacja pracy muzeum
 • Marketing w działalności muzealnej
 • Projektowanie i organizacja wystaw
 • Edukacja muzealna
 • Technologie cyfrowe w muzeum
 • Gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów
 • Konserwacja i ochrona zbiorów
 • Muzeum historyczne
 • Muzeum literackie
 • Muzeum etnograficzne
 • Muzeum sztuki
 • Seminarium dyplomowe
 • Wyjazd studyjny (zajęcia w terenie)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Podyplomowych Studiów Muzealniczych posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania instytucji muzealnej we wszystkich jej aspektach: jako instytucji kultury, w tym m.in. z zakresu historii, podstaw prawnych i etyki zawodowej, zarządzania placówką muzealną oraz jej zbiorami z uwzględnieniem technologii cyfrowych. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania różnego typu muzeów i specyfiki ich działalności, projektowania i organizowania wystaw, dzięki czemu potrafi samodzielnie zaprojektować i zorganizować różnego rodzaju ekspozycje, w tym muzealne.
Nabyte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności praktyczne umożliwiają podjęcie pracy w instytucjach muzealnych, w izbach pamięci lub podobnych placówkach. Uzyskane kompetencje zawodowe, nabyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna, mogą stanowić podstawę do ubiegania się o awans zawodowy.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez promotora. 

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,muzealnictwo,23216.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl