Matematyka w finansach

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Z uwagi na złożoność finansową i prawną rzeczywistych problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, przedmioty dające pogłębioną wiedzę prawną i ekonomiczną. W szczególności znajdują się w nim zaawansowane przedmioty zajmujące się analizą, kształtowaniem strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych, systemów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów i ich społecznych, finansowych i ekonomicznych oddziaływań.

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom pogłębioną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój nauki i gospodarki.

Program studiów II stopnia na kierunku Matematyka w finansach:

 1. umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych (z pogłębioną wiedzą z ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki lub zorganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania nią i zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym;
 2. jest kontynuacją studiów I stopnia na kierunku Matematyka w finansach lub innych studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki lub na innych wydziałach. Obejmuje on więc zaawansowane składniki wiedzy matematycznej i ekonomicznej wykorzystywanej w szeroko rozumianej matematyce finansowej oraz obsługę oprogramowania statystycznego i finansowego, i gospodarowanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi;
 3. program studiów umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Obejmuje również przedmioty nastawione na przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej, finansowej i prawnej oraz wykształcenie właściwych umiejętności, które są potrzebne osobom prowadzącym działalność gospodarczą i finansową;
 4. zapewnia elastyczność toku studiowania oraz możliwość jego indywidualizacji przez studentów zawierając dwie różne specjalności: aktuarialną oraz statystyczną;
 5. w połączeniu z programem studiów I stopnia daje możliwość przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego;
 6. jest unikalny i oryginalny w kształceniu na poziomie II stopnia w dziedzinie nauk matematycznych we wschodnim regionie Polski.

Szczegółowy program studiów

http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm 

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Specjalność aktuarialna.  Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego.   
 2. Specjalność statystyczna. Program studiów w zakresie specjalności statystycznej rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Absolwent kierunku Matematyka w finansach II stopnia będzie mógł podejmować pracę m. in.

 • w instytucjach świadczących szeroko rozumiane usługi finansowe:
 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach doradztwa finansowego i gospodarczego,
 • giełdach finansowych i towarowych,
 • jako pracownicy pionów finansowych przedsiębiorstw i organizacji, wymagających kompetencji w zakresie świadomego wykorzystywania przez te podmioty instrumentów finansowych,
 • na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
 • matematyką finansową i ubezpieczeniami,
 • informatyką,
 • ekonomią,
 • w instytucjach gospodarki rynkowej,
 • w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),
 • na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z
 • bankowością,
 • towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • przetwarzaniem danych z zastosowaniem statystyki,
 • funduszami inwestycyjnymi,
 • firmami doradztwa finansowego i gospodarczego,
 • giełdami finansowymi,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach bankowych,
 • w instytucjach finansowych.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl