Logopedia z audiologią

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Logopedia z audiologią jest to unikalny kierunek studiów, którego głównym celem jest wykształcenie teoretyczne i praktyczne logopedów i audiologów według najwyższych standardów międzynarodowych. Dużym atutem studiów jest ich profil praktyczny, oznaczający nie tylko ukierunkowanie na zdobywanie umiejętności praktycznych, ale również to, że zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów o bogatym doświadczeniu praktycznym.

Kierunek jest współprowadzony przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (http://www.umcs.pl/pl/zaklad-logopedii-i-jezykoznawstwa-stosowanego-z-pracownia-logopedyczna,853.htm) oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówkę o światowej renomie w zakresie leczenia zaburzeń słuchu http://whc.ifps.org.pl/).

Zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez studentów logopedii z audiologią sprzyja dobry kontakt z wykładowcami (wiele zajęć prowadzonych jest w małych grupach), możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez wykładowców oraz w realizowanych przez nich badaniach. Studenci uczą się również zastosowania wiedzy i umiejętności w praktyce, prowadząc pod opieką wykładowców diagnozę i terapię osób z zaburzeniami mowy i słuchu, dzięki czemu nabywają doświadczenie, niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej.

W programie studiów znajdują się przedmioty, w ramach których prezentowane są zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych (językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii), biologicznych i medycznych (anatomii, foniatrii, neurologii, psychiatrii), audiologii, metodyki postępowania w przypadkach poszczególnych zaburzeń mowy i słuchu. Różnorodność uwzględnionych w programie studiów dyscyplin naukowych służy wyposażeniu absolwenta w kompetencje pozwalające na wieloaspektowe, interdyscyplinarne podejście do problemów diagnozy i terapii zaburzeń mowy i słuchu.

Podczas trwania studiów student może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Studia pierwszego stopnia wyposażają absolwenta w podstawowe kompetencje niezbędne w zawodzie logopedy i audiologa. Możliwość uzyskania specjalności (z zakresu logopedii klinicznej lub protetyki słuchu) istnieje na studiach drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta

 • jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, a także do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia
 • posiada umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji
 • potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie diagnostyczno-terapeutycznym
 • zna też język obcy na poziomie zaawansowanym (biegłość językowa B2)
 • kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela-logopedy i audiologa ogólnego
 • absolwent ma kompetencje pozwalające na współpracę z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami)
 • jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia

Możliwości zatrudnienia

 • placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych),
 • placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne),
 • placówkach pomocy społecznej,
 • w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych, zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem.

Szczegółowe informacje o kierunku studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-LS;http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-z-audiologia,6786.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl