Logistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: zaoczne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Logistyka jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych, mających zastosowanie w biznesie, w szczególności w branży TSL oraz opierających się na wykorzystaniu oprogramowania i narzędzi informatycznych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności ich zastosowania w podejmowaniu decyzji gospodarczych Ponadto wykształcenie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz w procesach gospodarczych (w szczególności z wykorzystaniem narzędzi i systemów informatycznych), oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, umiejętności interpretacji wyników analiz oraz wdrażania efektów tych analiz w praktyce zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w sieciach kooperujących ze sobą przedsiębiorstw i instytucji (także na poziomie międzynarodowym) Nadto kształtowanie wrażliwości społecznej, otwartości na relacje z innymi podmiotami, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • E-logistyka i systemy GIS,
 • Logistyka dystrybucji,
 • Opakowania w logistyce,
 • Bezpieczeństwo transportu,
 • Symulacje i modelowanie procesów logistycznych Simulink,
 • Business intelligence (BPMN),
 • Techniczne laboratorium logistyki,
 • Zaawansowane funkcje Excela w logistyce,
 • Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Specjalność: koordynator procesów logistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów odnoszących się m.in. do: logistyki, ekonomiki transportu, spedycji, analizy, projektowania systemów logistycznych i wykorzystywania technologii informacyjnych,
 • posiada wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i technologii informacyjnych, pozwalającą na zidentyfikowanie i zrozumienie mechanizmów biznesowych oraz systemowych w warunkach globalnej gospodarki,
 • jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występują konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku, w szczególności z wykorzystaniem systemów i narzędzi informacyjnych,
 • obok umiejętności teoretycznych posiada umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do pojęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach transportowych, spedycyjnych, centrach usług logistycznych,
 • firmach komunikacyjnych,
 • firmach i sklepach internetowych,
 • instytucjach rządowych i samorządowych zajmujące się funkcjonowaniem branży TSL,
 • Student jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku Logistyka będzie mógł objąć stanowisko m.in. jako:

 • analityk w obszarach analizy danych logistycznych, analizy łańcucha dostaw, dystrybucji, analiz rynkowych, analiz systemów logistycznych,
 • specjalista ds. planowania,
 • analityk rynku.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl