Lingwistyka stosowana

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdana matura na poziomie rozszerzonym z pierwszego języka oraz (przynajmniej) na poziomie podstawowym – z drugiego języka. Języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nauczane są na poziomie kontynuacyjnym, język portugalski nauczany będzie od podstaw.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • tłumaczenie a vista
 • przekład tekstów ogólnych
 • analiza i przekład tekstu specjalistycznego,
 • tłumaczenia konsekutywne,
 • warsztat zawodowy nauczyciela,
 • nowe media w dydaktyce,
 • dydaktyka kompensacyjna.

Szczegółowy program studiów

Studia licencjackie, specjalność translatoryczna

W ramach specjalności studenci nabywają podstawy teoretyczne i praktyczne wykonywania zawodu tłumacza. Akcent położony jest na kształcenie praktyczne w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych (konsekutywnych). Nabycie kompetencji praktycznych w zakresie tłumaczeń umożliwiają także praktyki zawodowe odbywane m. in. w instytucjach publicznych. Podstawą kształcenia jest doskonalenie kompetencji językowo-kulturowej w zakresie dwóch języków obcych.

Kształcenie oferowane jest w zakresie następujących opcji językowych:

 • angielski z francuskim,
 • angielski z hiszpańskim,
 • angielski z niemieckim,
 • angielski z rosyjskim,
 • angielski z portugalskim,
 • niemiecki z angielskim.

Studia licencjackie, specjalność nauczycielska

Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych w zakresie wybranego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru, natomiast wybór opcji językowych następuje w procesie rekrutacji.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • opanował biegle dwa języki obce na poziomie C1;
 • posiada wiedzę zawodową na temat sektora usług tłumaczeniowych;
 • posiada podstawy teoretyczne w zakresie uwarunkowań prawnych zawodu tłumacza oraz technik translacji;
 • potrafi przygotować się do zadania translatorskiego i wykorzystywać w tym celu różne źródła informacji;
 • potrafi wykonywać zawód tłumacza w zakresie różnych typów tłumaczeń pisemnych i ustnych;
 • ma umiejętności w zakresie posługiwania się zapleczem technicznym, jakim dysponuje tłumacz ustny.

Absolwent ze specjalnością nauczycielską:

 • ma wiedzę na temat procesów wytwarzania języka oraz zna terminologię z zakresu dydaktyki języków obcych;
 • potrafi realizować zadania dydaktyczne na różnych etapach edukacyjnych w zakresie jednego lub dwóch języków obcych: np. planować lekcję, dobierać techniki nauczania odpowiednie do potrzeb i możliwości uczniów, planować pracę zespołową, stosować różne formy oceniania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • urzędach państwowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • biurach tłumaczeń,
 • szkołach podstawowych (po studiach pierwszego stopnia),  ponadpodstawowych (po studiach drugiego stopnia),
 • szkołach językowych.

Możliwości rozwoju

Zakład Lingwistyki Stosowanej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • praktykach translatorskich organizowanych we współpracy z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Lublin, Klastrem Lubelska Medycyna, Państwowym Muzeum na Majdanku, Radiem eR, Wydawnictwem UMCS, Wydawnictwem Pedagogicznym UJK, Muzeum Zamoyskich, Spółką Euroedukacja, Lubelską Akademią Rozwoju, Czasopismem Genealogicznym, Radiem Centrum. Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Wsi Lubelskiej, Telewizją Akademicką UMCS.
 • projektach edukacyjnych organizowanych we współpracy ze szkołami partnerskimi.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl