Inżynieria nowoczesnych materiałów

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów stanowią kontynuację prowadzonego przez Wydz. Mat. Fiz. Inf. i Wydz. Chemii studiów inżynierskich na kierunku o tej samej nazwie.

Studia służą rozszerzeniu wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów na kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów lub studiów na kierunkach w pokrewnych dziedzinach (fizyka, chemia, informatyka, matematyka, biologia), pozwalają uzyskać tytuł magistra w dziedzinach związanych z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć fizyki i chemii w syntezie i badaniach własności nowoczesnych materiałów. Kierunek opiera się na pogłębionej wiedzy w dziedzinach nauk fizycznych i chemicznych związanych z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych).

Kierunek wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni jako element podnoszenia wyksztalcenia i kwalifikacji absolwentów Uczelni i przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dla nauki i przemysłu. Studenci będą odbywać praktyki w jednostkach przemysłowych i naukowych, w których zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy z wykorzystaniem, produkcją i technikami badań nowoczesnych materiałów. Taki kontakt pozwoli im nakreślić własną ścieżkę kariery zawodowej.

 

Absolwent po ukończeniu studiów:

 • ma rozszerzoną wiedzę ogólną w zakresie fizyki i chemii, a w szczególności z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej, kwantowej, biofizyki, technologii materiałowej, technik badania materiałów, klasycznej analizy jakościowej, elektrodynamiki
 • zna twierdzenia, prawa i ich dowody, z wybranych działów fizyki i chemii
 • zna i wykorzystuje w praktyce techniki doświadczalne badania struktury i własności materiałów i nanomateriałów, m.in. techniki spektroskopowe, jądrowe, biofizyczne, chemiczne, analityczne
 • zna i wykorzystuje numeryczne metody analizy oraz modele matematyczne do badania struktury i własności materiałów i nanomateriałów
 • zna i wykorzystuje statystyczne metody opracowania wyników pomiarów, nowoczesne techniki obliczeniowe dla fizyki i chemii
 • zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów w chemii i fizyce oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, zasady tworzenia algorytmów, podstawy programowania i wybrane programy użytkowe
 • zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej oraz sterowania nią
 • ma wiedzę ogólną o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie nowoczesnych materiałów, opanował metodykę pracy naukowej i techniki pozyskiwania informacji, zna procedury patentowe
 • znają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym/pomiarowym
 • zna zasady planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych
 • ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów, zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową i wdrożeniową, w tym z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
 • ma wiedzę w zakresie zarządzania, kierowania zespołem i prowadzenia działalności gospodarczej
 • potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne i chemiczne oraz je zinterpretować
 • potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia oraz prowadzić obserwacje dotyczące określonych zagadnień poznawczych w ramach studiowanego kierunku
 • potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
 • potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych
 • potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
 • potrafi pracować samodzielnie i w zespole, kierować pracą zespołu, prowadzić debatę
 • potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach studiowanego kierunku
 • potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+, a w stopniu wyższym niezbędnym do czytania i zrozumienia literatury fachowej studiowanego kierunku
 • potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów metody fizykochemiczne, spektroskopowe, radiacyjne i dyfrakcyjne i in.; wykorzystuje posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnie wykonywać zadania w oparciu o uzyskaną wiedzę i doświadczenie
 • potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów, prawidłowo dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne
 • potrafi przetestować warunki pracy aparatury pomiarowej, zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie testów
 • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowoczesnych materiałów  i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych do  ich badania
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • potrafi krytycznie analizować i oceniać problemy wynikające z wdrażania osiągnięć nauki i techniki

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych,
 • specjalista w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, farmakologią, medycyną nuklearną, energetyką i energetyką jądrową,
 • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • pracownik w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym jako specjalista w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów oraz badaniem ich własności,
 • pracownik w jednostkach certyfikacji i laboratoriach analitycznych, policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl