Informatyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Trzyletnie studia licencjackie kończące się nadaniem tytułu licencjata w zakresie informatyki. W trakcie studiów student będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu oraz pracodawców z branży IT.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Algebra liniowa z geometrią, Logika i teoria mnogości, Podstawy programowania, Środowisko programisty, Technologie sieciowe, Analiza matematyczna, Architektury systemów komputerowych, Bazy danych i zarządzanie informacją, Matematyka dyskretna, Programowanie obiektowe, Systemy operacyjne, Algorytmy i struktury danych, Ekonomia, Metody probabilistyczne statystyki, Programowanie w Asemblerze, Wstęp do teorii obliczalności, Inżynieria oprogramowania, Języki i paradygmaty programowania, Bezpieczeństwo systemów komputerowych, Programowanie aplikacji sieciowych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem
Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności,
 • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk oraz procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa,
 • ma ogólną wiedzę w zakresie: systemów operacyjnych, języków programowania, teoretycznych podstaw informatyki, algorytmiki, baz danych, architektury komputerów, inżynierii oprogramowania, zasad budowy i administracji systemów komputerowych
 • ma umiejętność projektowania, programowania i publikacji serwisów internetowych,
 • ma umiejętność zarządzania siecią komputerową i zarządzania systemami informatycznymi,
 • ma umiejętność zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych,
 • ma umiejętność tworzenia i analizowania algorytmów,
 • ma umiejętność tworzenia kodu źródłowego programów komputerowych,
 • potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter,
 • potrafi mówić i pisać o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym, potocznym językiem w języku polskim i języku obcym,
 • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk oraz procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
 • ma umiejętność zarządzania siecią komputerową i systemami informatycznymi,
 • ma umiejętności: tworzenia i analizowania algorytmów, zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych, projektowania i produkcji oprogramowania, tworzenia kodu źródłowego programów komputerowych, konfigurowania komputerów i ich urządzeń peryferyjnych, tworzenia systemów informatycznych w celach użytkowych, modelowania matematycznego problemów informatycznych, projektowania, programowania i publikacji serwisów internetowych, przetwarzania i przesyłania informacji.

Możliwości zatrudnienia

 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • pracownik firm IT, zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,
 • administrator systemów i sieci komputerowych oraz sieci www,
 • programista aplikacyjny i systemowy, projektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych,
 • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych,
 • specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych,
 • projektant sieci LAN/WAN,
 • administrator sieci LAN/WAN,
 • projektant programista,
 • projektant i programista baz danych,
 • administrator baz danych

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl

 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl