Germanistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny program studiów, odpowiadający na potrzeby lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego), jak również innowacyjny program studiów kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.

Innowacyjność programu polega na:

 • interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są pod względem treści, form i funkcji w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co stanowi podstawę komunikacji interkulturowej,
 • łączeniu badania form i oddziaływania ponadkulturowej komunikacji z badaniami i problematyką interkulturowej nauki,
 • wprowadzeniu do planu studiów form i metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych z prowadzonym kierunkiem, oraz wykształceniu kompetencji miękkich takich jak: zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, elastyczność i kreatywność w podejmowaniu zadań zawodowych,
 • wprowadzenie innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych, ściśle powiązanego z całością kształcenia zawodowego.

W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych, bloki modułów wybieralnych oraz blok modułów specjalnościowych.

Blok modułów obowiązkowych obejmuje zajęcia z dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i psycholingwistyka oraz blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego.

Blok modułów wybieralnych obejmuje zajęcia o charakterze projektowym z dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo.

Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta kierunku Germanistyka II stopnia w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy zawodowej, których szczegółowy wykaz znajduje się pod adresem: http://www.germanistyka.umcs.pl.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. specjalność: nauczycielska – program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki, określonych w standardach kształcenia nauczycieli, zagadnienia z psycho- i neurolingwistyki, glottodydaktyki i dydaktyki języka niemieckiego
 2. specjalność: specjalistyczny język niemiecki – program specjalności obejmuje zagadnienia teoretyczne i warsztaty praktyczne dotyczące komunikacji interkulturowej przy pomocy języka specjalistycznego oraz tekstologii i leksykologii specjalistycznej.

Umiejętności i kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji w ramach praktyk i staży zawodowych przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Germanistyka uzyskuje stopień magistra. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym znajomość niemieckiego języka specjalistycznego m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna. Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki, neurolingwistyki i glottodydaktyki, oraz pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, w tym w działalności pedagogicznej we wszystkich typach szkół i instytucjach edukacyjnych, niezbędną do kompleksowej realizacji wszelkich zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań. Zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych, posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, posiada podstawową wiedzę o specyfice i metodologii z wybranych zakresów rzeczywistości, opisywanych przez języki specjalistyczne i potrafi ją zastosować w sytuacja profesjonalnych. Absolwent posiada również pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych problemów w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki, neurolingwistyki oraz glottodydaktyki.

Absolwent kierunku Germanistyka II stopnia będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • we wszystkich typach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • w placówkach edukacyjnych różnego typu np. szkołach językowych
 • w firmie Convergys, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego
 • w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami
 • w organizacjach pozarządowych, mediach i instytucjach administracji publicznej.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.humanistyczny.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl