Germanistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest jedynym kierunkiem studiów językowych w Polsce o profilu praktycznym, przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami, oraz od roku akademickiego 2016/2017 na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy nauczyciela-trenera biznesu. Atrakcyjność Germanistyki wynika z faktu zapewnieniu zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez firmy obsługujące przedsiębiorstwa w krajach niemieckojęzycznych, działające na lubelskim rynku pracy. Konkurencyjność Germanistyki związana jest m.in. z 1) wprowadzeniem do planu studiów form i metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych z kształceniem językowym na prowadzonym kierunku, oraz wykształceniu kompetencji miękkich, takich jak: zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, elastyczność i kreatywność w podejmowaniu zadań zawodowych, 2) wprowadzeniem innowacyjnego programu praktyk wraz z systemem ewaluacji, ściśle powiązanym z całością kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami.

W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych oraz bloki modułów wybieralnych, specjalnościowych. Blok modułów obowiązkowych obejmuje: moduł zajęć z dyscypliny: literaturoznawstwo językoznawstwo, kulturoznawstwo i realioznawstwo, psycholingwistyka i glottodydaktyka oraz blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego i drugiego języka nowożytnego oraz dodatkowe przedmioty jak np. technologię informacyjną czy W-F. Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta kierunku Germanistyka w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy zawodowej, których szczegółowy wykaz znajduje się pod adresem: http://www.germanistyka.umcs.pl. Blok modułów specjalnościowych obejmuje również zajęcia prowadzone w języku niemieckim przez pracodawców.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny:

  1. 1.a. specjalność: język niemiecki w biznesie – program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym telewizyjnego, prasowego ze szczególnym uwzględnianiem języka polityki i gospodarki; języka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT; języka biurowego, obejmującego korespondencję, prezentacje, negocjacje, raportowanie i.in. w języku niemieckim, elektroniczne biuro, rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne i in. Zajęcia o charakterze teoretycznym są uzupełnione programem zajęć praktycznych, językowych warsztatów specjalistycznych i językowym treningiem zawodowym, prowadzonym przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów
  2. 1b. specjalność: nauczycielska – program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki, psycholingwistyki, glottodydaktyki i dydaktyki oraz emisji głosu, dających możliwość rozwoju kompetencji trenerskich, takich jak: innowacyjność, komunikacja interpersonalna i interkulturowa, umiejętność prowadzenia prezentacji i autoprezentacji, umiejętność pracy w grupie, przejmując w niej różne role, projektowanie narzędzi trenerskich, projektowanie szkoleń itp. Zajęcia o charakterze teoretycznym są uzupełnione programem zajęć praktycznych, językowych warsztatów specjalistycznych i językowym treningiem zawodowym, prowadzonym przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów.

Kształcenie umiejętności językowych będzie odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pracowniach językowych, komputerowych i multimedialnych, natomiast wiedzę na temat realiów i środowiska branży zawodowej student zdobędzie odbywając trzymiesięczne praktyki zawodowe w danej jednostce gospodarczej, realizowane śródrocznie i w sposób ciągły. Umiejętności i kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Absolwent kierunku Germanistyka I stopień będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • w firmie Convergys, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego
  • w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami
  • w przedsiębiorstwach krajowych obsługujących klientów niemieckojęzycznych jako trener biznesu
  • w instytucjach administracji publicznej, zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi
  • w zakładach szkoleniowych, wymagających znajomości języka obcego.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.humanistyczny.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl