Filozofia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu propedeutyki filozofii, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej oraz logiki, psychologii i socjologii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Doradztwo filozoficzne i coaching, Doradztwo etyczne w biznesie, Etyka, Epistemologia, Estetyka, Filozofia człowieka, Filozofia religii, Filozofia umysłu, Język chiński (mandaryński), Język starożytny, Komunikacja i media w społeczeństwie informacyjnym, Logika pragmatyczna, Ontologia, Psychologia, Racjonalność ekspercka i procesy decyzyjne, Retoryka i negocjacje, Socjologia, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Wprowadzenie do nauk o organizacji i zarządzaniu.

Szczegółowe programy studiów znajdują się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

    1. Filozofia teoretyczna.

Filozofia teoretyczna to specjalność, która pozwala zdobyć określone sprawności intelektualne: logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy i rozwiązywania problemów, prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji oraz jasnego i wyraźnego formułowania myśli. Studia filozoficzne nie kształcą specjalistów w wąskiej dziedzinie, lecz poszerzają horyzonty umysłowe i służą budowaniu racjonalnego obrazu świata.

    1. Doradztwo i komunikacja w biznesie.

Doradztwo i komunikacja w biznesie to nowatorska specjalność o charakterze doradczo-trenerskim, która odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku pracy na wykształconą kadrę posiadającą określone umiejętności oraz kompetencje organizacyjne i społeczne. Program kształcenia umożliwia połączenie wiedzy ogólnej ze specjalistyczną i praktyczną, połączenie wiedzy i umiejętności trenerskich z nauką o zarządzaniu i organizacji, a także połączenie wiedzy historyczno-filozoficznej, etycznej, logiczno-erystycznej ze współczesną wiedzą z zakresu komunikacji, mediów i nowoczesnych technik zarządzania. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu doradztwa, komunikacji społecznej oraz nauk o organizacji i zarządzaniu, atrakcyjne praktyki oraz udział w treningach z doświadczonymi trenerami i coachami.

    1. Kultury azjatyckie.

Kultury azjatyckie to nowa specjalność, która pozwala zdobyć uporządkowaną wiedzę na temat kultury chińskiej, kultury indyjskiej i kultury islamskiej. W programie kształcenia nacisk jest położony na filozoficzne i religijne podstawy tych kultur. Studenci poznają również filozoficzną tradycję Zachodu. Do programu studiów włączono lektorat języka chińskiego oraz translatorium tekstów chińskich. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem chińskim na poziomie podstawowym.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Specjalność może być uruchomiona przy minimalnej liczbie 20 studentów. Jeżeli liczba studentów jest zbyt mała do uruchomienia więcej niż jednej specjalności, wówczas uruchamiana jest specjalność filozofia teoretyczna.

Sylwetka Absolwenta

  • Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: podstawową umiejętność formułowania, analizy i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się kreatywnością, jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się runku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych.

Ponadto:

  • Absolwent specjalności filozofia teoretyczna poza ogólną wiedzą filozoficzną dysponuje wiedzą szczegółową w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii umysłu, filozofii człowieka i filozofii religii.
  • Absolwent specjalności doradztwo i komunikacja w biznesie zdobywa umiejętności pracy nad sobą i sposobami komunikowania się oraz negocjowania z innymi, które są niezbędne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie i szeroko pojętym biznesie oraz wiedzę na temat współczesnych metod zarządzania organizacjami i przywództwa. Praktyczne kompetencje są podbudowane solidną wiedzą teoretyczno-historyczną, psychologiczno-kulturową i naukowo-logiczną oraz wrażliwością na etyczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.
  • Absolwent specjalności kultury azjatyckie posiada kompetencje, które czynią go pożądanym pracownikiem w tych sektorach gospodarki, administracji publicznej i życia kulturalnego, w których zachodzą kontakty z przedstawicielami kultur azjatyckich (szczególnie jeśli kwalifikacje absolwenta zostaną poszerzone w ramach studiów drugiego stopnia lub odpowiednich szkoleń zawodowych). Szczególnie obiecujące wydają się perspektywy zatrudnienia w turystyce, sektorze handlu zagranicznego, administracji publicznej (praca z uchodźcami i imigrantami), środkach masowego przekazu oraz instytucjach kultury.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w: branży publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (Public Relations), pracownik w działach personalnych i zarządzania kadrami (Human Resources), specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy, szkolenia pracowników, trener komunikacji interpersonalnej, coach rozwoju, doradca etyki biznesu, pracownik w instytucjach społecznych, specjalista do spraw kultury firmy, rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm, mediator i negocjator, trener autoprezentacji i operatywności, koordynator projektów interdyscyplinarnych, pracownik w wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, nauczyciel etyki i filozofii (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://filozofia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/filozofia.umcs

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl