Filologia polska

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom wiedzy ogólnohumanistycznej, a także podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauki o języku i literaturze oraz w zakresie przedmiotów specjalnościowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Historia literatury polskiej do roku 1918, Wiedza o współczesnym języku polskim, Praktyczna stylistyka – analiza dzieła literackiego, Poetyka z elementami teorii literatury, Tekstologia, Historia literatury polskiej po roku 1918, Język obcy, Gramatyka historyczna języka polskiego , Wiedza o kulturze, Wiedza o komunikacji językowej.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.polonistyka.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. NAUCZYCIELSKA – specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych.
  2. REDAKTORSKO-MEDIALNA – specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych.
  3. STUDIUM TEATRALNE – specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.

Podział na specjalności będzie dokonywany przy składaniu dokumentów.

Absolwent specjalności redaktorsko-medialnej otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska lub na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej (prasa, radio, telewizja). Dysponuje także wiedzą o gatunkach dziennikarskich, potrafi zdobywać i weryfikować informacje przydatne w redagowaniu wypowiedzi dziennikarskich. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych.

Absolwent specjalności Studium teatralne otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących podstawową znajomość teorii, estetyki i historii teatru i dramatu dawnego oraz współczesnego. Potrafi analizować spektakle teatralne i prowadzić warsztaty teatralne. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim.

Absolwent specjalności nauczycielskiej otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących wiedzę i umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. Ma przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka polskiego w klasach 4-6, co wiąże się z celowym i funkcjonalnym wykorzystywaniem wiedzy nabytej w toku studiów kierunkowych (gł. językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej) w praktyce edukacyjnej (zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej Podstawie programowej na II etapie kształcenia i w obowiązujących Standardach kształcenia nauczycieli). Przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne pogłębione zostało podczas śródrocznych i ciągłych praktyk pedagogicznych i przedmiotowo-metodycznych. Absolwent ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 4-6) i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

  • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych – absolwent specjalności redaktorsko-medialnej,
  • teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim – absolwent specjalności teatrologicznej.
  • publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia – absolwent specjalności nauczycielskiej.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl