Europeistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Europeistyka (ang. European Studies) – kierunek myślenia,  to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

Skuteczność realizowanego programu studiów oraz dostosowanie programu kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, eksperci z doświadczeniem praktycznym oraz współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi). Współpraca ta umożliwia budowanie relacji z rynkiem pracy, organizowanie praktyk i staży studenckich, a w przyszłości zatrudnienie.

Specjalności:

Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna – specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania kulturą, promocji i wykonywania zawodu managera kultury, kreatora, pracownika administracyjnego i korporacyjnego.

Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społeczna –  specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania edukacją zdrowotną i profilaktyką społeczną
w jednostkach zajmujących się zarządzaniem, organizacją i promocją zdrowia.

Mobilność społeczna –  specjalność przygotowuje do pracy z zakresu mobilności społecznej w obszarach związanych z przepływem osób (migracje wewnętrzne i zewnętrzne), w biurach pracy, w edukacji, w instytucjach pomocy społecznej, w służbach granicznych i celnych, w konsulatach, urzędach na poziomie lokalnym zajmujących się wymianą i transferem wiedzy, techniki, handlu międzynarodowego, etc.

Szczegółowy program studiów

Podział na specjalności obowiązuje od II semestru studiów. 

Perspektywa zatrudnienia:

 • organach i instytucjach europejskich
 • organach administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze
 • urzędach
 • organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych
 • jednostkach promujących i zarządzających zdrowiem
 • mediach, wydawnictwach, działach HR i PR
 • przedsiębiorstwach krajowych i europejskich
 • biurach komunikacji społecznej
 • korporacjach
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty m.in.:

 • pozyskiwanie funduszy unijnych i projektowych
 • opracowanie strategii i ewaluacja projektów
 • działanie w organizacjach i instytucjach
 • edukacja medialna
 • psychologia społeczna,
 • mediacje i negocjacje,
 • promocja i reklama,
 • język norweski (dla chętnych)- nowość!
 • warsztaty językowe
 • warsztaty specjalistyczne
 • przemiany społeczne w Europie
 • zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczych
 • przedmioty specjalnościowe m.in.: kultura w działaniu, komunikacja interpersonalna, edukacja zdrowotna, migracje

Po ukończeniu studiów:

Absolwent kierunku posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Wiedza teoretyczna dotyczy zarówno dziedzictwa kulturowego i historii Europy, jak i współczesnych procesów cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych, społecznych wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich, funkcjonowania instytucji europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych przez nie generowanych. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu europejskich procesów integracyjnych i systemu decyzyjnego UE, rozumie problem wielokulturowości, zna kulturę organizacji oraz wpływające na nią czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Studia zapewniają szeroką ofertę zajęć praktycznych, realizowanych we współpracy z podmiotami gospodarczymi, urzędami administracji, instytucjami społecznymi i kulturalnymi. Dzięki tej wiedzy absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie ich funkcjonowania, prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, medialnej i promocyjnej.

Studia uczą krytycznego myślenia, rozumienia procesów społecznych i kulturowych, analizowania, dostrzegania różnic, formułowania wniosków i podejmowania samodzielnych decyzji. Absolwent przygotowany jest do kontynuowania studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich).

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/1010/103405-europeistyka-studia-i-stopnia-plan-studiow-od-roku-akademickiego-2017-2018.pdf

Możliwość rozwoju :

 • działalność w Kole Naukowym Europeistyki UMCS
 • szeroka oferta praktyk zawodowych
 • udział w projektach i badaniach naukowych również na zlecenie firm i instytucji
 • możliwość ubiegania się o granty
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych
 • wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus Plus
 • działalność w Samorządzie Studentów (wydarzenia naukowe, okolicznościowe, terenowe)
 • udział w cyklicznych wydarzeniach Wydziałowych: konferencje naukowe, panele, szkolenia, spotkania z przedstawicielami biznesu
 • udział w warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne
 • udział w wydarzeniach ACK Chatka Żaka oraz Inkubatora Medialnego
 • kultura fizyczna na najwyższym poziomie, sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski jak i najwyższych ligach państwowych
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (CSK, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy)
 • uczestnictwo podczas seansów filmowych organizowanych przez Wydział w ramach „Psychokina”
 • udział w Anglojęzycznym Kole Artystyczno-Teatralnym CHOREA 
 • stypendia rektora (studenci otrzymują jedno z najwyższych w kraju stypendiów rektora). 

Jeżeli interesuje Cię zdobycie powyższych umiejętności i kompetencji oraz powyższe perspektywy zatrudnieni, to są studia dla Ciebie!

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.wfis.umcs.pl oraz: www.facebook.com/europeistyka.umcs/

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl