Ekonomia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) i humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia, historia, nauki o zarządzaniu) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Ekonomia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wszechstronnej i poszerzonej wiedzy z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent kierunku ekonomia jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy. Cechuje się również etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Statystyka II,
 • Ekonometria II,
 • Makroekonomia II,
 • Mikroekonomia II,
 • Prawo gospodarcze,
 • Ekonomia międzynarodowa,
 • Ekonomia sektora publicznego,
 • Rynek pracy,
 • Rynek kapitałowy,
 • Finanse międzynarodowe,
 • Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Ekonomia międzynarodowa (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0408/130149-em-08-04-15.pdf )
 2. Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0408/082337-sp-psarizp-st.pdf )
 3. Systemy ekonomiczne (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/142018-systemy-ekonomiczne-stacjonarne-201314.pdf )
 4. Gospodarka samorządowa (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0509/112744-gospodarka-samorzadowa-pdf.pdf )
 5. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0408/074002-usig-08-04-15.pdf )

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru III.

Sylwetka absolwenta

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować,
 • potrafi posługiwać się w szerokim zakresie przepisami prawa oraz systemem znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań,
 • potrafi przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych,
 • posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia na poziomie strategicznym,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową weryfikującą podstawowe hipotezy oraz rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny, korzystając z różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.

Student jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl