e – Edytorstwo i techniki redakcyjne

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

„E- edytorstwo i techniki redakcyjne” jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Poszczególne moduły projektowanego kierunku poświęcone są różnorodnym aspektom komunikacji i działalności nowych oraz tradycyjnych form edytorstwa zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zostały one skorelowanene z segmentami przedmiotów o charakterze językoznawczym, literaturoznawczym oraz kulturoznawczym (m.in. w ramach poszczególnych specjalności), które stanowią podstawę wszelkiej działalności edytorskiej. Nowatorski program kierunku jest wyraźnie nakierowany na rozwijający się rynek pracy, pozwalający absolwentom na znalezienie pracy zarówno w istniejących instytucjach wydawniczych, jak również odnalezienie niszy rynkowej i odniesienie sukcesu zawodowego, na przykład we własnych firmach o profilu e-edytorskim, które mogą wspierać potencjał rozwojowy Lublina i regionu.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo autorskie, Tradycje literatury powszechnej, Komunikacja językowa, Stylistyka praktyczna w edytorstwie, Książka i liternictwo, Współczesne edytorstwo i liternictwo, Estetyka w edytorstwie, Przetwarzanie tekstu, Finanse i księgowość w firmie, Współczesna polszczyzna, Kultura języka, Warsztat edytora (językoznawczy), Tekstologia edytorska E, Wprowadzenie do edytorstwa w sieci, Grafika użytkowa i infografika, Adiustacja i korekta, Źródła informacji w edytorstwie, E-podręczniki i e-booki

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.polonistyka.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. WYDAWNICTWO – specjalność przygotowuje studenta do pracy w redakcjach wydawnictw, pozwala na zakładanie własnych biur wydawniczych, redakcyjno-korektorskich,
  2. E-EDYTORSTWO W NOWYCH MEDIACH – specjalność przygotowuje studenta do pracy w charakterze edytora, redaktora, korektora w nowych mediach, ale również w mediach tradycyjnych (np. prasa, radio).

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia (na kierunku filologia polska oraz na innych kierunkach czy specjalnościach związanych z edytorstwem). Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa, technik redakcyjnych oraz z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Ma wykształcenie w zakresie przedmiotów specjalnościowych. Rozumie i potrafi wykonywać czynności redaktorsko-edytorskie, umie analizować podstawowe zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu edytorstwa, typografii, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Takie przygotowanie absolwenta gwarantują, obok wykładów, zarówno zajęcia konwersatoryjne, jak i laboratoryjne, nastawione na połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką, doskonaloną dodatkowo w czasie praktyk zawodowych. Absolwent posiada wiedzę ogólną stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu i jest dobrze przygotowany do wykonywania zawodu. Ma podstawową wiedzę informatyczną, ekonomiczną i prawną potrzebną do pracy w instytucjach edytorskich. Posiada umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się (samokształcenia).

Absolwent studiów posiada, obok wiedzy i umiejętności zdobywanych w ramach podstawowego programu polonistycznego, przede wszystkim wiedzę i umiejętności wymagane przy przygotowywaniu różnogatunkowych tekstów do publikacji w formie elektronicznej, ale też i tradycyjnej (papierowej). Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe norm oraz zasad edytorskich, redakcyjnych i wydawniczych. Docenia rolę nowych technologii w różnych obszarach życia społeczeństwa informacyjnego i potrafi umiejętnie ją wykorzystać. Potrafi również pozyskiwać, pozycjonować i promować informację w cyberprzestrzeni. Wykształcenie humanistyczne pozwala mu dobrze orientować się we współczesnej kulturze, komunikacji społecznej i ekonomii, rozumieć istotę zjawisk współczesnego świata i ich kontekst kulturowo-historyczny. Profesjonalizm, który ma swoje wsparcie w wykształceniu humanistycznym, sprawia, że absolwent ma świadomość, iż edytorstwo i redagowanie to nie tylko praktyczny zawód, ale także rodzaj twórczości.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl