Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zapewniają nowoczesne kształcenie uniwersyteckie, pogłębiające wiedzę specjalistyczną w zakresie funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych, kulturowych, technologicznych komunikowania społecznego. Skierowane są do osób interesujących się mediami, nowoczesną komunikacją, polityką, kulturą, public relations. To kierunek dla osób otwartych na świat i kreatywnych. Zajęcia warsztatowe są prowadzone przez specjalistów – praktyków z wiodących redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. To nie tylko dziennikarze mediów regionalnych (m.in. Gazety Wyborczej Lublin, Dziennika Wschodniego, TVP Lublin, Radia Lublin), ale i profesjonaliści z mediów ogólnopolskich (m.in. Program Trzeci Polskiego Radia, Radio TOK FM, Telewizja TVN). Studenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach często przybierających formę warsztatów, prowadzonych przez osobistości polskich mediów. Praktyczne zajęcia z przedmiotów związanych z komunikacją społeczną prowadzone są przez profesjonalistów zajmujących się nią na co dzień w regionalnych instytucjach (jak Urząd Miasta).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Komunikacja wizualna, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja – wystąpienia publiczne, Public relations, Systemy medialne na świecie, Nauka o komunikowaniu, Gatunki dziennikarskie, Podstawy reklamy, Prawo mediów, Podstawy wiedzy o kulturze, Ochrona własności intelektualnej, Dziennikarstwo internetowe, Historia dziennikarstwa. Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz warsztaty z dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego jak również warsztaty publicysty politycznego czy kulturalnego pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0604/133622-diks-i-st-stacj.pdf

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Marketing polityczny – zapewnia pogłębienie kompetencji w zakresie metod komunikacyjnych pozwalających skutecznie oddziaływać na szeroką opinię publiczną.
  2. Medialna – specjalność ta poszerza kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności dotyczące dokonywania analiz podstawowych społecznych, politycznych, kulturowych aspektów działania mediów

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma wiedzę z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania mediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Zna historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Rozumie rolę mediów dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz cele pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej. Studia zapewniają przygotowanie warsztatowe w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich oraz reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) jak i nowych (internet). Ponadto jego kompetencje pozwolą na pracę w agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej politologia.umcs.pl.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl