Doctoral Studies in Literature and Linguistics

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: doktoranckie

Język studiów: angielski

Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego (Doctoral Studies in Literature and Linguistics) stanowi rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą i zainteresowaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, traduktologicznymi i/lub kulturoznawczymi oraz predyspozycjami do pracy naukowej i znajomością języka angielskiego na poziomie C2.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna przedstawić dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologicznym, literaturoznawczym, językoznawczym lub kulturoznawczym. Osoba która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie innego rodzaju powinna udokumentować dotychczasową aktywność naukową w ww. dziedzinach. Ocena tejże aktywności, kwalifikacji i predyspozycji naukowych kandydatów leży w gestii Komisji Rekrutacyjnej.

O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Podlegają oni takiej samej procedurze jak inni kandydaci, z wyjątkiem wymogu składania dyplomu studiów magisterskich.

Limit przyjęć: 6 osób.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl