Chemia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Chemii

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Celem studiów jest poszerzenie – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzy w zakresie chemii oraz osiągnięcia biegłości w wybranej specjalności.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/1002/113824-informator-2015-16.pdf

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Chemia kryminalistyczna – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wysoko specjalistycznych metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce.
 2. Analityka chemiczna – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i szeroko stosowanych metod analitycznych.
 3. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu substancji biologicznie aktywnych. Podczas studiów student uzyska kompetencje, niezbędne do pracy w laboratoriach firm kosmetycznych. Zapoznany zostanie z przepisami prawnymi regulującymi proces produkcji oraz dystrybucji produktów kosmetycznych. Dowie się jak opracować receptury wyrobów kosmetycznych oraz jak kontrolować ich jakość oraz bezpieczeństwo. Takie umiejętności wykorzystywane są podczas wprowadzania na rynek nowych produktów.
 4. Chemia podstawowa i stosowana – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień dotyczących szeroko pojętych nauk chemicznych i możliwości produkcyjnych. W ramach specjalności prowadzone są studia w języku angielskim na specjalizacji „Materials chemistry” (Chemia materiałowa). Specjalizacja ta pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu właściwości użytkowych i syntezy nowych materiałów (np. katalizatorów czy adsorbentów) oraz nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych w analizie materiałowej. Dyplom w języku angielskim zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.
 5. Technologie fotoniczne i światłowodowe – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów z zakresu zasad działania wytwarzania i zastosowania światłowodów. Student zdobędzie wiedzę o technologiach wytwarzania komponentów fotonicznych i światłowodowych dla systemów transmisyjnych, wytwarzania światłowodów aktywnych, fotowoltaicznych źródłach energii, fotonicznych systemach komunikacyjnych i  czujnikach nowej generacji. Specjalność ta realizowana jest z wykorzystaniem środków z programu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

 • Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, w administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu bloku dydaktycznego). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.
 • Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł magistra i mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • laboratoriach środowiskowych
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym,
 • firmach produkujących odczynniki, 
 • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
 • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP
 • instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
 • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego
 • w jednostkach badawczych, placówkach i instytucjach naukowych,
 • parkach naukowo-technologicznych

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl