Biotechnologia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Celem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dziedzinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze z zakresu biotechnologii na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Ekonomika produkcji,
 • Język angielski na poziomie B2+ ESOKJ,
 • Metodologia pracy doświadczalnej,
 • Pracownia specjalizacyjna,
 • Pracownia magisterska,
 • Seminarium,
 • Społeczne i prawne aspekty biotechnologii
 • oraz Przedmioty specjalizacyjne

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Student.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Biotechnologia medyczna. Student pogłębia wiedzę biologiczną mającą zastosowanie w biotechnologicznych metodach diagnostyki klinicznej i terapii (biochemia kliniczna, diagnostyka chorób genetycznych, biologia nowotworów, mikologia, mikrobiologia i wirusologia lekarska). Zna metody, techniki i narzędzia bioinformatyki, biotechnologii kombinatorycznej i inżynierii tkankowej i możliwości ich zastosowania w medycynie.
 2. Biotechnologia ogólna. Student zdobywa szczegółową wiedzę mikrobiologiczną z zakresu wirusologii, fizjologii bakterii, mechanizmów infekcji bakteryjnych. Poznaje podstawy molekularne genetyki, immunologii i mikroewolucji. Umie stosować podstawowe narzędzia bioinformatyki do analizy struktur DNA i białek. Zna metody inżynierii genetycznej stosowanej w biotechnologii roślin i zwierząt, a także w diagnostyce i terapii medycznej.

Wybór tych specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Możliwość realizowania dodatkowego bloku dydaktycznego, który uprawnia do nauczania biologii we wszystkich typach szkół.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent kierunku biotechnologia:

 • Posiada specjalistyczną wiedzę biotechnologiczną w zakresie wybranej specjalności.
 • Zna podstawy metodologii pracy doświadczalnej; umie poprawnie zaplanować i przeprowadzić złożone zadanie badawcze, opracować, przedstawić i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod informatycznych i statystycznych.
 • Stosuje nowoczesne metody instrumentalne i analityczne z zakresu inżynierii genetycznej i procesowej, zna ich teoretyczne podstawy.
 • Umie korzystać ze specjalistycznych tekstów naukowych w języku polskim i angielskim, podejmować dyskusje na tematy naukowe, umie przygotować prezentację z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
 • Student, który skorzystał z możliwości zaliczenia przedmiotów bloku dydaktycznego ma uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w gimnazjum oraz biologii i przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów III stopnia w każdej dyscyplinie nauk biologicznych.

Możliwości zatrudnienia w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności
 • szkołach, jako nauczyciele przyrody (w szkołach ponadgimnazjalnych) i biologii.

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho (http://www.umcs.pl/pl/praktyki-naukowe-w-usa,6671.htm#page-3), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl