Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Mechanika techniczna
 • Wytrzymałość materiałów i mechanika płynów
 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • Grafika inżynierska
 • Nauka o materiałach
 • Inżynieria wytwarzania
 • Termodynamika techniczna
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Automatyka i robotyka
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Studiując Inżynierię Odnawialnych Źródeł Energii uzyskasz wiedzę podstawową z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł inżyniera. Mają możliwość podjęcia studiów II stopnia w specjalności Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii na kierunku Inżynieria Środowiska na tym samym Wydziale Politechniki Lubelskiej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów będą mogli pracować przy projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowo-badawczych, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, w jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów, takich jak np.: farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, systemy kolektorów słonecznych, biogazownie, wytwórnie biopaliw.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-inzynierii-srodowiska

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl