Dyscyplina mechanika

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Mechaniczny

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: doktoranckie

Język studiów: polski

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która: 

  1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
  2. ukończyła studia magisterskie na kierunku pokrewnym lub zbliżonym z dyscypliną naukową, w której prowadzone są studia doktoranckie z co najmniej dobrą oceną na dyplomie, przy czym: 
  • dla studiów w dyscyplinie mechanika kierunkami pokrewnymi są: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka.

W przypadku, gdy kandydat jest absolwentem kierunków zbliżonych do danej dyscypliny studiów, wykazuje on dodatkowo swoje kompetencje w formie egzaminu w zakresie dyscypliny naukowej, w której prowadzone są studia doktoranckie, składanego przed wydziałową komisją rekrutacyjną. Zakres i tryb egzaminu ustala dziekan. Wynik tego egzaminu ma charakter kwalifikujący lub niekwalifikujący kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

  1. uzyskała pozytywną pisemną opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej;
  2. uzyskała pisemną zgodę na opiekę naukową od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich;
  3. uzyskała pisemną zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej w jednostce;
  4. wykazuje się znajomością nowożytnego języka obcego;
  5. uzyskała pozytywne oceny z postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl