Pielęgniarstwo

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom magistra pielęgniarstwa.

Osiągnięcie efektów kształcenia określonych w standardzie daje możliwość:

  • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
  • promocji i edukacji zdrowotnej,
  • działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej,
  • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,
  • krytycznego myślenia i badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy  społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki ukończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy: kazuistyczne opracowanie zagadnień praktycznych

Studenci pielęgniarstwa –  studia II stopnia odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 4 tygodni (160 godzin)w wybranych instytucjach:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
  • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
  • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie
  • Instytut Naukowo-Badawczy w Lublinie dr n. med. Zbigniew Kędzierski

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/pielegniarstwo/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl