Projekt zazieleniania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin

Urząd Miasta Lublin we współpracy ze studentami i wykładowcami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przedstawicielami biznesu, w tym przede wszystkim firmą Intrograf-Lublin S.A. – pomysłodawcą projektu, przystąpili do stworzenia koncepcji zazielenienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin.

Inicjatywa aktualnie jest we wstępnej fazie projektowej, polegającej na inwentaryzacji i analizie możliwych do podjęcia działań w ramach wprowadzenia zieleni urządzonej w ww. obszarze. Zgodnie z założeniami, w projekcie pod uwagę brane będą w szczególności tereny miejskie, przylegające do istniejących ciągów komunikacyjnych. Założeniem projektu jest stworzenie koncepcji zieleni urządzonej, zarówno na potrzeby zlokalizowanych ww. obszarze przedsiębiorstw, jak i przylegających do Strefy obszarów zabudowy mieszkaniowej. Po stworzeniu koncepcji nasadzeń, zgodnie z deklaracją pomysłodawców projektu, jej realizacja zostanie sfinansowana ze środków firm, które zadeklarowały swoje uczestnictwo w przedsięwzięciu. Utworzenie wstępnej koncepcji nasadzeń przewidziane jest na wrzesień-październik 2022 r., zaś jej realizacja ma zostać zakończona do czerwca 2023 r.

SSE Podstrefa Lublin

Projekt ma na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców tej części miasta oraz pracowników firm zlokalizowanych w SSE Podstrefa Lublin, ale również ukazanie możliwych obszarów współpracy na linii miasto-biznes-uczelnie.

fot. M. Zembrzycki

Jednym z etapów projektu jest inwentaryzacja, która pozwoli na identyfikację obszarów problemowych terenu objętego projektem oraz oczekiwań, jakie stawiają przed autorami koncepcji użytkownicy Strefy – zarówno pracownicy firm tam zlokalizowanych, jak i mieszkańcy obszarów okalających Strefę.

10 czerwca 2022 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się prezentacja wyników inwentaryzacji urbanistyczno-przyrodniczej obszaru Podstrefy Lublin na Felinie wykonanych przez studentów I roku gospodarki przestrzennej podczas ćwiczeń terenowych.

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki – Prodziekan ds. Studenckich WNoZiGP UMCS, który powitał zgromadzonych gości. Następnie dr Dagmara Kociuba z Katedry Gospodarki Przestrzennej omówiła tematykę i zakres prowadzonych prac inwentaryzacyjnych. Założenia i etapy realizacji projektu zazieleniania Podstrefy nakreśliła jedna z koordynatorek – Katarzyna Bujan z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UML.

Następnie studenci podzieleni na sześć zespołów prezentowali wyniki swoich prac terenowych i kameralnych omawiając szczegółowo obszar opracowania, zmiany w stosunku do mapy zasadniczej oraz charakterystyczne formy zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zieleni. Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której odniesiono się do potencjałów i barier rozwoju Podstrefy Lublin w kontekście kształtowania terenów zielonych, dostępności komunikacyjnej i ograniczeń wywołanych stosunkami własnościowymi. Po spotkaniu odbyło się zebranie zespołu projektowego i omówienie harmonogramu dalszych działań.

W spotkaniu, oprócz licznie przybyłych studentów UMCS, uczestniczyli również wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Pani dr inż. Kamila Rojek oraz Pan mgr Marek Solski oraz studenci tych uczelni – kierunków Gospodarka przestrzenna, Geodezja i kartografia, Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo i Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne.

Bezpośredni nadzór nad projektem, prowadzonym wspólnie z uczelniami oraz biznesem, z ramienia Urzędu Miasta Lublin sprawuje Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Referat wspierania akademickości: Wiktoria Herun, tel. 81 466 25 11, email: wiktoria.herun@lublin.eu oraz Katarzyna Bujan, tel. 81 466 25 15, e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu.