Zarządzanie

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Nowe, 2-letnie studia magisterskie na kierunku Zarządzanie adresowane są do osób, które chcą uzyskać stopień magistra i kompleksowe, odpowiadające potrzebom rynku wykształcenie. W ramach kierunku masz możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności – E-biznes i nowoczesne formy marketingu oraz Inwestycje na rynku  finansowym.

Absolwent studiów drugiego stopnia, otrzymujący tytuł magistra, posiada nowoczesną i specjalistyczną wiedzę w obszarze zarządzania, w tym posługiwania się różnymi narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę menedżerów marketingu, prawa i rachunkowości. Zdobyte w trakcie procesu nauczania niezbędne umiejętności pozwalają na diagnozowanie i twórcze rozwiązywanie problemów, efektywną organizację pracy, zarządzanie zespołami zadaniowym, samodzielne prowadzenie działalności badawczej oraz trafną ocenę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

W programie studiów przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, które praktycznie przygotują Cię do pracy w zawodzie. A nowatorskie podejście do procesu nauczania oraz praktyczne przygotowanie do zawodu pozwala na realizację indywidualnej ścieżki rozwoju każdego studenta.

STUDIA SĄ DOSTĘPNE W TRYBIE STUDIÓW ONLINE.
PROWADZONE SĄ RÓWNIEŻ W JĘZYKU ANGIELSKIM!
Po studiach na tym kierunku możesz pracować jako:

 • menedżer wyższego i średniego szczebla,
 • kierownik zespołu, 
 • specjalista w zakresie zarządzania,
 • przedsiębiorca.

Masz przygotowanie do pracy:

 • w środowisku e-biznesu,
 • w otoczeniu finansowym organizacji,
 • we własnej firmie,
 • w kierownictwie i zarządzie przedsiębiorstwa,
 • w organizacjach funkcjonujących w środowisku polskim lub międzynarodowym
 • w instytucjach doradztwa biznesowego i formach szkoleniowych,
 • w uczelniach i instytucjach naukowych.

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Realizacja własnych inicjatyw przedsiębiorczych i realizacja badań naukowych.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Możliwość organizacji konferencji naukowych.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
 2. Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji WSPA
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej za granicą,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 

Zarządzanie II st.- Program studiów- nabór 2018-2019

Czesne
Czesne na studia w języku polskim wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł

Czesne na studia w języku angielskim wynosi:
Przy płatności semestralnej: 1 450 euro
Przy płatności rocznej: 2 800 euro

Specjalności
W ramach specjalności E – biznes i nowoczesne formy marketingu absolwent posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie funkcjonowania firm w obszarze gospodarki cyfrowej, prowadzenia biznesu w internecie, głównych wzorców zachowań klientów w internecie, uwarunkowań prawnych, finansowych i technologicznych e-biznesu, analizy i interpretacji zjawisk w zakresie funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej i projektowania różnych modeli e-biznesu.

Inwestycje na rynku finansowym. W zakresie specjalności Bankowość i rynki finansowe absolwent uzyskuje wiedzę, kompetencje i umiejętności w obszarze mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, analizy ryzyka bankowego i zasad zarządzania ryzykiem bankowym, tworzenia oferty instrumentów finansowych, polityki rozwoju banku oraz określania celów i strategii banku.

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl