Zarządzanie

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Praktyczne i uniwersalne specjalności dostosowane do zainteresowań przyszłych studentów WSPA oraz oczekiwań sfer gospodarczych i społecznych.

 • Minimum teorii przy maksimum praktyki – większość  zajęć stanowią ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, projekty. Wykłady to zaledwie ⅓ wszystkich zajęć.
 • Nowoczesna wiedza i praktyczne umiejętności – w trakcie zajęć studenci zdobywają  wiedzę z najnowszego dorobku naukowego obszaru zarządzania, uwzględniającą bieżące trendy w zarządzaniu.
 • Rozwój kompetencji miękkich – indywidualizmu, umiejętności pracy w grupie, komunikatywności, samodzielności, kreatywności i innowacyjności studentów poprzez swobodę, inspirację i współpracę.
 • Rozwój umiejętności projektowych – w trakcie studiów studenci realizują kilkanaście projektów, rozwijających wiedzę i umiejętności praktyczne. Część projektów realizowana jest we współpracy z firmami.
 • Praktyczne przygotowanie do zawodu.
 • Wykładowcy – praktycy – większość wykładowców na kierunku Zarządzanie to praktycy biznesu, osoby aktywnie uczestniczące w życiu gospodarczym i społecznym – eksperci.
 • Wykształcenie odpowiadające potrzebom rynku.
 • Zajęcia w Uczelni i poza jej murami – część zajęć realizowana jest na terenie firm i instytucji.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • w charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla, w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych, instytucjach administracyjnych lub sektora NGOs;
 • specjalisty ds. organizacji i zarządzania,
 • kierownika zespołu,
 • założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • pełnienia funkcji menedżerskich pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych;
 • pracy w organizacjach o charakterze krajowym lub międzynarodowym;
 • pracy w międzynarodowych zespołach;
 • pracy w branży marketingowej, hotelarskiej, doradczej lub innej dowolnej branży.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie to osoba przygotowana do wejścia na rynek pracy oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Absolwent w zależności od wybranej specjalności otrzymuje wszechstronną i nowoczesną wiedzę w zakresie:  zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi.

W trakcie  praktycznych zajęć,  prowadzonych metodami aktywizującymi słuchaczy student uczy się jak efektywnie i skutecznie zarządzać projektami, projektować własny biznes, budować relacje z klientami, opracowywać i realizować strategie marketingowe,  negocjować i rozwiązywać konflikty,  a także rozwija swoje zdolności kreatywne.

W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców w trakcie nauki każdy student realizuje  swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego. Dzięki takiemu podejściu nasz absolwent  posiada nie tylko kompetencje zawodowe, ale również  kompetencje w zakresie samoorganizacji (umiejętność organizowania pracy, motywacja, przejawianie inicjatywy) oraz  interpersonalne (umiejętność inicjowania i podtrzymywania dobrych relacji  z ludźmi i pracy zespołowej).

Zarządzanie – Program studiów – nabór 2018-2019

Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł

Specjalności
W ramach specjalności Zarządzanie firmą absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania biznesu, tworzenia modeli biznesowych, strategii działań marketingowych i budowania relacji z klientami, planowania zasobów przedsiębiorstwa , zarządzania produkcją i finansami, a także poznaje techniki skutecznych negocjacji.

Zarządzanie kapitałem ludzkim – student uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału. Absolwent po zakończeniu nauki będzie umiał budować strategie personalne, rekrutować i budować zespołu. Będzie wiedział oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów organizacji. Pozna nowoczesne metody motywowania i oceniania pracowników. Nauczy się także jak przekonać pracowników do zmiany, negocjować i rozwiązywać konflikty.

Wycena nieruchomości – po zakończeniu nauki absolwent otrzyma dyplom wraz z zaświadczeniem stwierdzającym zrealizowanie programu studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości. Oznacza to, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do państwowego egzaminu na „rzeczoznawcę majątkowego” po uprzednim zaliczeniu tylko praktyki zawodowej. W efekcie absolwent proces przygotowania do zawodu skraca się o 1 rok, co niesie za sobą też korzystne skutki finansowe.

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl