Terapia uzależnień i współuzależnionych

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Postęp cywilizacyjny, gospodarczy i społeczny, jaki ma miejsce w XXI wieku  wiąże się z występowaniem nowych problemów w różnych obszarach życia człowieka. Nauka i praktyka psychologiczna  stara się reagować na te problemy. W efekcie wzrasta wspólny zakres tych dwóch  obszarów psychologii. Jednym z nich jest zapobieganie i skuteczne leczenie uzależnień.

Nasza propozycja to studia doskonalące, skierowane przede wszystkim do psychologów zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie pracy diagnostycznej  i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Studia dają możliwość pogłębienia  wiedzy i umiejętności w zakresie jednej z najdynamiczniej rozwijających się specjalności psychologicznych mianowicie pracy z osobami uzależnionymi i ich  rodzinami.

Kierują uwagę słuchaczy na możliwości i różnice wynikające ze zróżnicowanych form terapii uzależnień, od terapii behawioralno-poznawczej, przez  psychodynamiczną, systemową oraz integracyjną. Zwracają uwagę na podejście partycypacyjne  i znaczenie   psychoterapii opartej na relacji terapeutycznej. Uczą integrowania różnych podejść teoretycznych oraz elastycznego dostosowywania terapii do możliwości i problemów pacjenta: jego motywacji, roli społecznej, doświadczeń życiowych w tym związanych z korzystaniem z profesjonalnej pomocy psychologicznej i medycznej.

Studia przeznaczone są dla absolwentów psychologii, medycyny, pedagogiki i socjologii  zainteresowanych zdobywaniem i/lub poszerzeniem wiedzy z zakresu problematyki uzależnień i współuzależnień.

Studia przygotowują do wykorzystania wiedzy psychologicznej w  pracy w różnych obszarach profilaktyki i terapii psychologicznej z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, Internetu, leków, hazardu.

Studia są adresowane do osób zainteresowanych problematyką mechanizmów i patomechanizmów powstawania i wychodzenia z uzależnień oraz psychologicznym wsparciem diagnostycznym, terapeutycznym i profilaktycznym osób współuzależnionych.

Umożliwiają  doskonalenie warsztatu z zakresu diagnozy psychologicznej, od umiejętności prowadzenia obserwacji skategoryzowanej, przez wywiad kliniczny do zastosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych na różnych etapach pracy z osobami uzależnionymi  i ich rodzinami.

Profil studiów odpowiada  aktualnym tendencjom i zapotrzebowaniu społecznemu na specjalistyczną wiedzę psychologiczną przydatną w pracy prewencyjnej, diagnostycznej, korekcyjnej i terapeutycznej w zakresie uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci, młodzieży i dorosłych.

http://podyplomowe.lublin.pl/terapia-uzaleznien-i-wspoluzaleznionych/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl