Pielęgniarstwo

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Nauk o Człowieku

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

PIELĘGNIARSTWO – Współczesny świat, świat pacjenta i  profesjonalistów medycznych zmienia się. Dotyczy to pracy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy, potrzeb w dziedzinie pielęgniarstwa oraz oczekiwań pacjentów wobec tego zawodu; zmienia się też system kształcenia tej grupy profesjonalistów.

Tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa

Program

W ramach kierunku Pielęgniarstwo II stopnia prowadzone są praktyki zawodowe. Zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. z póź. zm. praktyki zawodowe obejmują 160 godzin (8 ECTS).

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Spośród umiejętności absolwenta kierunku wymienić można planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, wykonywanie świadczeń, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi profesjonalistami.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

  • ośrodkach rehabilitacyjnych
  • placówkach opiekuńczo-leczniczych
  • szpitalach i przychodniach
  • sanatoriach
  • jednostkach systemu ratownictwa medycznego

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-ii-stopnia/pielegniarstwo/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl