Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku „Logopedia z alternatywna i wspomagająca komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC). Studia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć/terapii z porozumiewania się, w tym również z wykorzystaniem AAC oraz logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy. W czasie studiów uczestnik zdobywa wiedzę specjalistyczną m.in. z zakresu dyslalii, neurologopedii, surdologopedii, tyflologopedii, onkologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, logopedii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, emisji i higieny głosu oraz innych specjalistycznych działów w logopedii. Nabywa również umiejętności w obszarze diagnozy i terapii logopedycznej. Znaczne poszerzenie programowe dotyczy diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym diagnoza i terapia dysleksji) oraz metod wykorzystywanych w AAC. W ramach bloku tematycznego poruszane są zagadnienia dotyczące roli integracji sensorycznej w procesach rozwoju mowy, logopedyczne aspekty terapii SI, możliwości wspierania rozwoju mowy poprzez terapię ręki, treningi słuchowe. W ramach AAC program studiów obejmuje m.in. język MAKATON, język migowy, piktogramy PIC, PCS i inne. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia (magisterskich) z pedagogiki, psychologii, filologii polskiej oraz kierunków medycznych lub innych humanistycznych. Absolwenci mogą wykorzystać zdobyte kwalifikacje do pracy w placówkach szkolnych, wychowawczych i terapeutycznych.

http://podyplomowe.lublin.pl/logopedia-z-alternatywna-i-wspomagajaca-komunikacja/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl