Zarządzanie w politykach publicznych

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Zarządzanie w Politykach Publicznych(ang. Public Policy) to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Mają one profil praktyczny, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na praktyki zawodowe. Można je realizować w różnych instytucjach i organizacjach, z którymi współpracujemy.
Hasło, które towarzyszy naszym studentom każdego dnia, to ROZWÓJ PRZEZ DZIAŁANIE.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Polskie doświadczenia z polityką publiczną, Aktorzy polityk publicznych, Elementy socjologii polityki, Gromadzenie i przetwarzanie danych, Metody ewaluacyjne, Prawo w politykach publicznych, Unia Europejska: instytucje i system prawny, Instytucje życia publicznego – wizyty studyjne, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Projekt społeczny.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/zarzadzanie-w-politykach-publicznych,809.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Każdy student wybiera 2 spośród 5 modułów:

 1. Polityka Gospodarcza
 2. Polityka Regionalna
 3. Polityka Zdrowotna
 4. Polityka Kulturalna i Edukacyjna
 5. Migracje i Polityka Migracyjna UE

Wybór modułów odbywa się w III semestrze studiów. Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z czterech przedmiotów.

Sylwetka absolwenta:

Założonym efektem kształcenia jest zdobycie praktycznych umiejętności polegających na głębszym zrozumieniu specyfiki określonych polityk publicznych, doskonaleniu jakości polityk, ewaluacji wyników polityk, zrozumienia środków realizacji polityk i pokazania zachodzących w nich procesów. Celem głównym jest zdobycie wiedzy o uwarunkowania stanowienia danych polityk, określenie ich głównych podmiotów oraz sposobów ich funkcjonowania oraz efektów działań publicznych podejmowanych w danych politykach. Istotna jest tu znajomość ekonomicznego, społecznego, w tym regionalnego i kulturowego, kontekstu tych działań.

W szczególności po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma ogólną wiedzę teoretyczną i faktograficzną, niezbędną dla studiowanego kierunku, w zakresie wybranych aspektów dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w ramach: filozofii, socjologii, nauki o polityce, ekonomii, nauki o administracji, prawa, finansów, posiada ogólną wiedzę dotyczącą typologii polityk publicznych, ich genezy i stylów uprawiania oraz zakresu zarządzania publicznego.
 • posiada wiedzę na temat struktur problemów publicznych, priorytetów w działaniach publicznych i powiązań problemów w różnych perspektywach czasowych i w wymiarach: przestrzennym, sektorowym i horyzontalnym
 • posiada wiedzę o kluczowych fazach polityki publicznej: od identyfikacji po ich ewaluację, o mechanizmach funkcjonowania agendy, zasadach w procesie decyzyjnym i mechanizmach formułowania i wdrażania rozwiązań oraz instrumenty działania w politykach publicznych
 • posiada kompendium wiedzy o charakterystyce działań w publicznych w Polsce, roli pozarządowych, interesariuszy polityk, roli administracji publicznej w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych
 • zna zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań; zna zasady analizy danych ilościowych i jakościowych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań;
 • potrafi badać i analizować problemy publiczne na podstawowym i średnim poziomie złożoności, wskazywać na ich kluczowe aspekty i uwarunkowania, powiązania z pokrewnymi zagadnieniami, realizuje różnego rodzaju zadania, wynikające z podjęcia pracy zawodowej; projektuje podstawowe badania ewaluacyjne, przygotowuje plany przedsięwzięć ewaluacyjnych
 • samodzielnie identyfikuje, opisuje i proponuje rozwiązanie problemów, wykorzystując podstawową specjalistyczną wiedzę z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów „Polityka publiczna”; Potrafi prezentować wnioski z badań ewaluacyjnych i planów badan ewaluacyjnych.
 • posługuje się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 oraz innym wybranym językiem nowożytnym na poziomie co najmniej B2.
 • nawiązuje kontakty międzyludzkie umożliwiające mu włączane się w sieci społeczne; wykazuje gotowość do pracy w zespole kierowanym przez doświadczonego pracownika;
 • jest gotowy podjąć pracę w różnego rodzaju zakładach pracy (podmioty gospodarcze, urzędy, instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe) w kraju i za granicą;
 • posiada kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • urzędach administracji publicznej
 • instytucjach obywatelskich i biznesowych.
 • w firmach zajmujących się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych
 • w sektorze pozarządowym
 • w instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

 

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://zwpp.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/zwpp.umcs

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl