Stosunki międzynarodowe

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Czym są stosunki międzynarodowe? To sfera rzeczywistości społecznej, to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie, które przekraczają granice państw.

  • Ogólnouniwersytecki profil studiów łączy się z elastycznością i uniwersalnością kwalifikacji, które można kształtować w zależności od indywidualnych preferencji, budując indywidualną ścieżkę studiów i praktyk. Tworzymy przyjazne środowisko do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowego.
  • Nasi absolwenci, dzięki dobremu przygotowaniu i pracy własnej, osiągnęli już znaczące sukcesy zawodowe w różnych dziedzinach, zajmując niejednokrotnie eksponowane stanowiska w dyplomacji, administracji państwowej na wszystkich jej poziomach, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach i szkolnictwie wyższym, a także biznesie. Nasi absolwenci dobrze sobie radzą na rynku pracy – są elastyczni, kreatywni, mobilni. Pracują m. in. w: MSZ i innych ministerstwach, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, organizacjach międzynarodowych, służbach mundurowych i specjalnych, placówkach naukowo-badawczych, mediach, administracji lokalnej i regionalnej, organizacjach pozarządowych lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie?

 • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – zlokalizowany w ścisłym centrum Lublina w Pałacu Lubomirskich – na którym kształci się największa liczba studentów cudzoziemców w skali całego UMCS, jest miejscem, które w sposób szczególny sprzyja obcowaniu z wielokulturowością i wielonarodowością. Oferuje studentom akademicką wiedzę ogólną oraz umiejętności praktyczne, więc studiowanie tutaj stosunków międzynarodowych tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy zawodowej.
 • Zajęcia na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzone są przez profesjonalnie przygotowaną kadrę naukową.
 • Poza przedmiotami kursowymi dotyczącymi polityki, ekonomii czy prawa, oferujemy możliwość studiowania w ramach czterech specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku.
 • W Polsce plasujemy się w czołówce rankingów uniwersyteckich i kierunkowych.
 • Urozmaiceniem są przedmioty prowadzone w językach obcych również przez naszych native speakers i gości z całego świata (visiting professors).
 • Oferujemy naukę i przygodę z językiem chińskim, czy językiem farsi.
 • Sieć naszych uczelni partnerskich umożliwia mobilność studiowania i wyjazdy w ramach programu Erasmus.
 • Możliwość realizowania swoich pasji i aktywności przez działania w ramach studenckich kół naukowych, w tym Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych.
 • Możliwość spotkań z wieloma znakomitościami z Polski i z zagranicy. Gościli u nas – praktycy i obserwatorzy życia międzynarodowego.
 • Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować studia na studiach II stopnia.

Specjalności:

 • pozaeuropejskie studia regionalne
 • projekty międzynarodowe
 • dyplomacja ekonomiczna
 • międzynarodowy marketing terytorialny

Absolwent powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej;
 • zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej;
 • posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej;
 • być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych;
 • dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych;

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl