Praca socjalna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Praca socjalna to kierunek o profilu praktycznym. Oferta edukacji skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Dają możliwość uzyskania zarówno wysokich kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności praktycznych niezbędnych w toku wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia ogólna, psychologia społeczna, wprowadzenie do pracy socjalnej, historia pomocy społecznej, teoria i praktyka pomagania, metodyka pracy socjalnej, marketing usług socjalnych, itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalizacji w ramach kierunku:

  • Wsparcie rodziny i seniora – specjalizacja została utworzona w odpowiedzi na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego, a tym samym szybkie zwiększanie się liczby osób starszych w Polsce. Jest skierowana do wszystkich, którzy planują profesjonalnie zajmować się wspieraniem rodziny.
  • Zarządzanie rozwojem środowiska lokalnego – specjalizacja skierowana jest do osób, które są zainteresowane tworzeniem i realizacja projektów, mających na celu wsparcie i aktywizację osób zagrożonych marginalizacją społeczną.

Wybór specjalizacji będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań pracownika socjalnego;
  • posiada umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
  • umiejętnie stosuje, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań;
  • używa języka specjalistycznego i potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pomocy społecznej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.

Możliwości zatrudnienia

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej;
  • domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  • Jest także przygotowany do pracy w placówkach nie należących do systemu pomocy społecznej, jak np. w placówkach opieki zdrowotnej zakładzie karnym, w instytucjach rynku pracy oraz w organizacjach pozarządowych.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl