Politologia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Politologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zapewnienie absolwentowi usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretycznej i praktycznej w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność, głęboko humanistyczny charakter oraz szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy przez absolwentów. Kandydatów na studia na kierunku politologia w UMCS przyciąga jednak także wartościowa i bogata oferta dydaktyczno-naukowa lubelskiego środowiska politologicznego, które proponuje studentom Wydziału Politologii naukę na najwyższym poziomie, w niepowtarzalnej i przyjaznej atmosferze. Studia na tym kierunku nie tylko pozwalają studentom zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają horyzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia. Politolog jest nie tylko analitykiem życia politycznego, ale także specjalistą w wybranej przez siebie specjalności.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Nauka o państwie i prawie; Najnowsza historia Polski; Nauka o polityce; Marketing polityczny; Partie polityczne i systemy partyjne; Historia doktryn politycznych i prawnych; Podstawy stosunków międzynarodowych; Geografia polityczna; Polska myśl polityczna; System polityczny RP; Współczesne systemy polityczne; Administracja publiczna; Samorząd i polityka lokalna; Retoryka i erystyka; Organizacja i zarządzanie; Finanse publiczne; Integracja europejska.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Specjalność administracja publiczna (studia I i II stopnia). Specjalność pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki administracji rządowej i samorządowej. Na specjalności dla studentów z Europy Wschodniej realizowane są przedmioty w języku ukraińskim i rosyjskim
 2. Specjalność doradztwo polityczne i medialne (studia I stopnia). W ramach specjalności realizowane są przedmioty z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
 3. Specjalność bezpieczeństwo publiczne (studia II stopnia). Specjalność pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących we współczesnym świecie na różnych poziomach (globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym) oraz historyczne uwarunkowania i mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent kierunku politologia uzyskuje umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i weryfikowania informacji, potrafi także profesjonalnie badać procesy społeczne i polityczne, rozumie mechanizmy życia społeczno – politycznego. W efekcie kreuje swoją pozycję na rynku pracy. Zna język obcy oraz język specjalistyczny.

Absolwent specjalności administracja publiczna posiada wiedzę i umiejętności dotyczące struktur i funkcjonowania władzy lokalnej, funduszy europejskich i jest przygotowany do prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych gminy, powiatu i województwa. Absolwent specjalności doradztwo polityczne i medialne dysponując rozległą wiedzą i umiejętnościami w zakresie rynku medialnego, marketingu i kształtowania wizerunku politycznego Charakteryzuje go także umiejętność: wystąpień publicznych, negocjacji, budowania właściwych relacji między uczestnikami życia społeczno-politycznego. W związku z tym dodatkowo może również znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, w instytucjach politycznych w roli rzecznika prasowego, specjalisty d/s kreowania wizerunku, doradcy medialnego. Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne posiada wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im, struktur i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego RP, służb mundurowych, obronności RP i zarządzania kryzysowego i jest przygotowany do prowadzenia przedsięwzięć w tym zakresie.

Możliwości zatrudnienia

 • administracji publicznej
 • organach samorządowych
 • podmiotach i instytucjach społeczno-gospodarczych
 • partiach politycznych i organizacjach pozarządowych
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych
 • środkach masowego przekazu
 • agencjach reklamowych i public relations
 • instytucjach bezpieczeństwa publicznego

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl