Matematyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Biomatematyka – po ukończeniu tej specjalności absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę matematyczną ale też podstawową wiedzę z informatyki i nauk przyrodniczych. Mogą współpracować z biologami, lekarzami, informatykami, inżynierami, fizykami i chemikami przy tworzeniu modeli matematycznych, w tym statystycznych, zjawisk przyrodniczych, medycznych lub technicznych i przy komputerowych symulacjach tych zjawisk. Mają też wiedzę potrzebną do statystycznego przetwarzania danych.
 2. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa – absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.
 3. Matematyka teoretyczna – program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki dla przyszłych nauczycieli akademickich, a szczególnie dla osób nastawionych na karierę naukową.
 4. Specjalność informatyczna – absolwenci tej specjalności otrzymują szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną i są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej znajomości narzędzi i metod matematycznych występujących w zastosowaniach informatyki. Absolwenci potrafią np. badać złożoność obliczeniową algorytmów rozwiązujących zagadnienia praktyczne, projektować i tworzyć oprogramowanie, obsługiwać i administrować bazami danych.
 5. Statystyczna analiza danych – program studiów w zakresie specjalności Statystyczna analiza danych umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.
 6. Zastosowania matematyki – absolwenci tej specjalności w trakcie studiów otrzymują gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponują oni pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Pozwala to na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne, w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej.
 7. Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska) – absolwenci tej specjalności są przygotowani do nauczania matematyki i informatyki w szkołach wszystkich poziomów. Mają oni bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umieją również wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne zarówno w nauczaniu jak i samokształceniu. Dlatego potrafią uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.
 8. Zastosowania matematyki w fizyce – program studiów stwarza możliwości zdobycia gruntownego wykształcenia matematycznego uzupełnionego o wiedzę z kluczowych dziedzin fizyki teoretycznej (mechanika teoretyczna, kwantowa, elektrodynamika, fizyka statystyczna czy współczesna teoria grawitacji i kosmologii). Szczególny nacisk położony jest na matematyczne aspekty teorii fizycznych oraz na zastosowanie zaawansowanego aparatu współczesnej matematyki do badania problemów nauki i techniki. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych we współpracy z technikami, informatykami, fizykami i chemikami. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach doktorancki z fizyki teoretycznej lub matematyki.

Wybór specjalności następuje w czasie rekrutacji na studia (przy składaniu dokumentów).
Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.:

 • na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
  – ekonomią,
  – techniką,
  – informatyką,
  – matematyką finansową i ubezpieczeniami,
 • w instytucjach gospodarki rynkowej,
 • w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),
 • w instytutach badawczych,
 • na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej,
 • na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z:
  – medycyną,
  – biologią,
  – biotechnologią
 • w instytucjach finansowych,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach bankowych,
 • w przemyśle.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl