Logopedia z audiologią

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Logopedia z audiologią na UMCS to pierwszy taki kierunek w Polsce, który wyznaczył nowe standardy kształcenia logopedów. Prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarszą w kraju placówkę naukową zajmująca się zaburzeniami mowy) i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, cieszący się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu.

Przedmioty na kierunku logopedia z audiologią realizowane są w ramach następujących modułów kształcenia: metodologiczne podstawy logopedii, biologiczne podstawy logopedii, metody lingwistyczne w logopedii, zaburzenia mowy, audiologia, przedmioty pedagogiczne i przedmioty wybieralne.

Szczegółowy program studiów
Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Logopedia z audiologią ze specjalnością: logopedia kliniczna. Specjalność kliniczna umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie: wczesnej interwencji logopedycznej, zaburzeń neurologicznych wieku rozwojowego, diagnozy i terapii zaburzeń głosu, gerontologopedii, dysfagii, logopedii onkologicznej, zaburzeń mowy w ADHD, padaczce oraz w obszarze obrazowania biomedycznego. W przypadku przyszłego zatrudnienia absolwenta w służbie zdrowia, ukończenie specjalności „logopedia kliniczna” daje takie same uprawnienia co ukończenie studiów podyplomowych w zakresie „neurologopedii”, to jest stanowi uzasadnioną podstawę do starań o skrócenie stażu w specjalności neurologopedycznej.
  2. Logopedia z audiologią ze specjalnością: protetyka słuchu. Specjalność protetyka słuchu będzie umożliwiała poza nabyciem uprawnień logopedy i audiologa ogólnego przygotowanie teoretyczne i częściowo praktyczne do uzyskania praw wykonywania zawodu protetyka słuchu (kod zawodu; 321401). Przygotowanie praktyczne do zdania egzaminu państwowego, wymagane stosownymi przepisami, będzie możliwe do zdobycia w ramach prowadzonego w czasie studiów przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie praktycznego studium protetyki słuchu (ok. 600 godzin). Ze względu na liczbę godzin kształcenia blok nie będzie wchodził do programu studiów. Decyzja o odbyciu takiego bloku, jest indywidualnym wyborem każdego studenta. Zaliczenie bloku nie musi być w czasie studiów trwania studiów, można go zaliczyć również po zakończeniu edukacji. Studia na kierunku logopedia z audiologią specjalność protetyka słuchu zapewniają niezbędne, wymagane przepisami, przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu protetyk słuchu.

Podział na specjalności będzie dokonywany przy składaniu dokumentów na studia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia z audiologią dysponuje nowoczesną i weryfikowalną wiedzą z zakresu rozwoju mowy, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania emisji głosu i techniki mówienia. Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich spełnia wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów. Przygotowanie pedagogiczne w ramach proponowanego kierunku studiów podnosi kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela- logopedy i audiologa ogólnego. Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

  • we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów jak logopeda i audiolog ogólny (poza placówkami wymienionymi w kwalifikacjach licencjata);
  •  szkołach ponadpodstawowych;
  •  poradniach pedagogiczno-psychologicznych;
  •  placówkach medycznych, również o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty);
  • placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i techniki mówienia.

Ukończenie studiów magisterskich stanowi podstawę pracy w ramach praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i audiologiczne).

Szczegółowe informacje o kierunku studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-LS;http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-z-audiologia,6786.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl