Kulturoznawstwo

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kulturoznawstwo II stopnia jest kierunkiem studiów, którego głównym celemjest pogłębienie wiedzy o kulturze współczesnej i dawnej oraz wybranych dziedzinach kultury i sztuki, takich jak film czy nowe media.W zależności od wyboru specjalności student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące takich obszarów jak: wielokulturowość w Polsce, zarządzanie w kulturze, antropologia i etnologia bądź media i kultura popularna.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Metody badań kulturoznawczych, Film w kulturze, Antropologia współczesności, Tradycja w kulturze współczesnej, Sztuki intermedialne, Antropologia nowych mediów.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność: student nabywa wiedzę z zakresu wielokulturowego zróżnicowania Polski, tj. mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych naszego kraju, problemów społecznych i kulturowych pogranicza; ma też wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz podstawy wybranego języka mniejszości.
 2. Zarządzanie w kulturze: student ma wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania kulturą, polityki kulturalnej (w tym dotyczącą instytucji kultury, kreowania i promowania marki w kulturze); posiada podstawy wiedzy i umiejętności w zakresiepublic relations (dotyczące organizacji imprez kulturalnych, pisania tekstów PR oraz wystąpień publicznych) oraz dysponuje umiejętnościami zarządzania projektami kulturalnymi, a także pisania projektów społeczno-kulturalnych.
 3. Antropologia i etnologia: student nabywa wiedzę z zakresu antropologii społeczno-kulturowej i etnologii, kultury regionalnej (miejskiej i wiejskiej), analizy tradycyjnych i współczesnych fenomenów kulturowych, w tym obrzędów i tekstów folkloru oraz elementów sztuki ludowej, zjawisk subkulturowych; absolwent może zostać merytorycznym pracownikiem muzeów i ruchu regionalnego, a także animatorem i etatowym pracownikiem różnorodnych instytucji upowszechniania kultury oraz instytucji zajmujących się dokumentowaniem i analizą zjawisk współczesnej kultury, ochroną i upowszechnianiem tradycji itp.
 4. Media i kultura popularna: student zyskuje wiedzę i umiejętności związane z dziennikarstwem, w tym – dziennikarstwem internetowym, kulturalnym oraz modowym. Jest praktycznie przygotowany do redakcji scenariusza filmu, programu telewizyjnego oraz filmu dokumentalnego. Ma także podstawową wiedzę na temat kreacji wizerunku medialnego. W zakresie teorii – zyskuje wiedzę na temat kultury popularnej, a dokładniej – jej związków ze sztuką, widowiskiem oraz ciałem.

Absolwent tegokierunkubędzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • krytyk, menadżer oraz animator działań artystycznych;
 • animator działań kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach, fundacjach;
 • specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej;
 • instruktor w placówce kulturalno-oświatowej;
 • merytoryczny pracownik muzeum i ruchu regionalnego;
 • przewodnik turystyczny i pracownik przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym);
 • badacz współczesnych i tradycyjnych zjawisk kultury;
 • nauczyciel przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego) itp.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl