Kompetencje wychowawcze

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет Педагогики и Психологии

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia zostaną zrealizowane w formie 12 weekendowych zjazdów (czerwiec-grudzień 2017). Warunkiem ukończenia studiów będzie uzyskanie przez słuchacza 30 punktów ECTS na podstawie pozytywnych wyników zaliczeń  i egzaminów przewidzianych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy końcowej. Uczestnicy studiów otrzymają na zakończenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Słuchacze studiów podyplomowych mają zapewnione materiały piśmiennicze oraz wyżywanie w trakcie zjazdu (serwis kawowy i obiad). Uczelnia nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Program studiów:

Celem głównym zadania jest doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, w tym umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Realizacja projektu zakłada zwiększenie poziomu zasobów i potencjału nauczycieli poprzez wyposażenie odbiorców w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą z uczniem, zespołem klasowym i rodzicami ucznia. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i nowe umiejętności w zakresie kierowania klasą szkolną i grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, utrzymania dyscypliny w klasie i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych. Uczestniczyć będą w ćwiczeniach i warsztatach metodycznych z zakresu mediacji, socjoterapii, arteterapii, komunikacji bez przemocy oraz treningach asertywności i rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem dynamiki grupowej. Udział w studiach przygotuje nauczycieli i wychowawców do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

W trakcie studiów wychowawcy i nauczyciele uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu budowania prawidłowych relacji i wspierana rozwoju osobistego swoich podopiecznych. Uczestnicy studiów otrzymają także wiedzę i umiejętności w zakresie planowania rozwoju indywidualnego ucznia w oparciu w oparciu o diagnozę zasobów, a nie deficytów oraz poznają nowe — innowacyjne metody pracy  m.in. tutoring szkolny i wychowawczy. Podczas realizacji studiów uwzględnione zostaną zindywidualizowane i długofalowe działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców. Uczestnicy studiów opanują również techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Program studiów podyplomowych na kierunku Kompetencje wychowawcze obejmuje  zajęcia w łącznym wymiarze 280 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin wykładów i ćwiczeń, 140 godzin warsztatów i treningów oraz 20 godzin seminarium dyplomowego. W ramach programu studiów co najmniej 50% godzin zaplanowanych zajęć będą stanowiły zajęcia praktyczne. Udział w zajęciach umożliwi uzyskanie 30 pkt ECTS.

Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,kompetencje-wychowawcze,51856.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl