Kompetencje wychowawcze

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia zostaną zrealizowane w formie 12 weekendowych zjazdów (czerwiec-grudzień 2017). Warunkiem ukończenia studiów będzie uzyskanie przez słuchacza 30 punktów ECTS na podstawie pozytywnych wyników zaliczeń  i egzaminów przewidzianych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy końcowej. Uczestnicy studiów otrzymają na zakończenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Słuchacze studiów podyplomowych mają zapewnione materiały piśmiennicze oraz wyżywanie w trakcie zjazdu (serwis kawowy i obiad). Uczelnia nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Program studiów:

Celem głównym zadania jest doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, w tym umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Realizacja projektu zakłada zwiększenie poziomu zasobów i potencjału nauczycieli poprzez wyposażenie odbiorców w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą z uczniem, zespołem klasowym i rodzicami ucznia. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i nowe umiejętności w zakresie kierowania klasą szkolną i grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, utrzymania dyscypliny w klasie i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych. Uczestniczyć będą w ćwiczeniach i warsztatach metodycznych z zakresu mediacji, socjoterapii, arteterapii, komunikacji bez przemocy oraz treningach asertywności i rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem dynamiki grupowej. Udział w studiach przygotuje nauczycieli i wychowawców do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

W trakcie studiów wychowawcy i nauczyciele uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu budowania prawidłowych relacji i wspierana rozwoju osobistego swoich podopiecznych. Uczestnicy studiów otrzymają także wiedzę i umiejętności w zakresie planowania rozwoju indywidualnego ucznia w oparciu w oparciu o diagnozę zasobów, a nie deficytów oraz poznają nowe – innowacyjne metody pracy  m.in. tutoring szkolny i wychowawczy. Podczas realizacji studiów uwzględnione zostaną zindywidualizowane i długofalowe działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców. Uczestnicy studiów opanują również techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Program studiów podyplomowych na kierunku Kompetencje wychowawcze obejmuje  zajęcia w łącznym wymiarze 280 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin wykładów i ćwiczeń, 140 godzin warsztatów i treningów oraz 20 godzin seminarium dyplomowego. W ramach programu studiów co najmniej 50% godzin zaplanowanych zajęć będą stanowiły zajęcia praktyczne. Udział w zajęciach umożliwi uzyskanie 30 pkt ECTS.

Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,kompetencje-wychowawcze,51856.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl