Kognitywistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci kognitywistyki zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu (poznania), ich neurobiologicznych podstawach, języku rozumianym jako zdolność umysłowa i narzędzie komunikacji i manipulacji, komputerowych środkach symulacji umysłu. Studenci poznają metody poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (jak badać procesy psychiczne, jak je modelować komputerowo, jak bada się aktywność mózgu, jak modelować działanie mózgu, jak wykorzystywać statystykę w badaniach). Studenci uczą się również wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji. Ostatecznie studenci poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania, jak: problem świadomości, emocji i motywacji, roli ciała w poznaniu, relacji między umysłem a światem.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim (wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim)

Program studiów przewiduje m.in:

 • 4 kursy wprowadzające (I semestr)
 • 9 kursów obowiązkowych (II-VI semestr): Psychologia poznawcza, Language and Cognition, Podstawy Sztucznej Inteligencji, Ogólna metodologia nauk, Znak i znaczenie, Neuronauka poznawcza, Philosophy of Mind, Sieci neuronowe oraz Cognitive Semiotics
 • 15 kursów do wyboru z 6 bloków: nauki o poznaniu i wiedzy, psychologia-neuronauka, IT, sztuczna inteligencja, język i działanie, logika i metodologia.

W ramach studiów kognitywistycznych student wybiera (w porozumieniu z tutorem) tzw. ścieżkę kształcenia – zestaw kursów realizowanych w ciągu 3 lat studiów.

Zajęcia dla naszych studentów prowadzą pracownicy: Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Szpitala Wojewódzkiego oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Informacje dotyczące programu studiów można znaleźć pod adresem:  http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Po ukończeniu studiów absolwent m.in.:

 • posiada wiedzę praktyczną z zakresu podstaw IT, w tym: administrowania serwerem w środowisku systemu Linux, tworzenia i administrowania serwisami internetowymi, programowania w wybranym języku
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu filozofii umysłu, logiki, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, semiotyki, psychologii, neuronauki, inżynierii wiedzy
 • specjalizuje się w wybranej dyscyplinie kognitywistyki (zgodnie z realizowana ścieżką kształcenia)
 • posiada umiejętności analitycznego myślenia i (twórczego) rozwiązywania problemów
 • potrafi wykorzystać środki językowe i pozajęzykowe w konstruowaniu komunikatów
 • potrafi realizować zadania wymagające pracy w grupie i kooperacji; jest w stanie realizować projekty interdyscyplinarne.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in. w:

 • sektorze IT
 • agencjach reklamowych i public relations, mass mediach
 • firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych informacji (Big Data)
 • ośrodkach wykorzystujących badania mózgu w terapiach (np. neurofeedback)
 • instytutach naukowych.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, zamieszczone są na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kognitywistyka.umcs

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl