Kierunek Prawno-Administracyjny

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek prawno-administracyjny ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem oraz umiejętności stosowania i interpretowania prawa. Pozwoli to absolwentowi na podjęcie pracy w organach administracji publicznej różnych szczebli i rodzajów, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Moduł przedmiotów podstawowych obejmie zagadnienia dotyczące kształtowania się ustroju i podstaw prawnych administracji, ustroju państwa, organów ochrony prawnej, a także prawa: cywilnego, karnego i prawa wykroczeń, administracyjnego, handlowego, rolnego, gospodarczego, pracy, procedury administracyjnej i egzekucyjnego oraz legislacji administracyjnej. W programie studiów uwzględnione są także zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w administracji.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalności. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku prawno-administracyjnego oprócz znajomości prawa i umiejętności jego stosowania w praktyce będzie mógł się wykazać umiejętnościami rozwiązywania problemów zawodowych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania zespołami. Będzie posiadał profesjonalne przygotowanie do pracy w różnych rodzajach administracji, a także miał możliwość samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

Możliwości zatrudnienia

  • jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej,
  • służba cywilna,
  • instytucje niepubliczne zajmujące się stosowaniem prawa,
  • służby administracyjne podmiotów gospodarczych,
  • instytucje pozarządowe,
  • placówkach kulturalne i oświatowe,
  • organy partii politycznych,
  • przedsiębiorstwa współpracujące z krajami członkowskimi UE i ich organami.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,prawno-administracyjny,6753.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl