Kierunek Prawno-Administracyjny

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Program kształcenia utworzony dla kierunku prawno-administracyjnegopozwoli studentowi zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji w stopniu zaawansowanym.

Program studiów umożliwia studentowi wybór jednego z trzech modułów zajęć:

– służba cywilna,

– administracja skarbowa i gospodarcza,

– administracja w procesach globalizacji.

Wybór danego modułu pozwoli studentowi indywidualnie ukierunkować swe zainteresowania i zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę o wybranym obszarze funkcjonowania administracji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku prawno-administracyjnego będzie posiadał zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej oraz przygotowanie do pracy urzędniczej, a zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Zdobyta podczas studiów wiedza umożliwia absolwentowi samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Ponadto absolwent dysponować będzie podstawami teoretycznymi do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Efektem kształcenia będzie również nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania zespołami.

https://www.umcs.pl/pl/sum-administracja.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl