Inżynieria nowoczesnych materiałów

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia. Główne cele studiów pierwszego stopnia na tym kierunku to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Matematyka, Repetytorium z matematyki, Klasyczna chemia jakościowa, Repetytorium z fizyki, Podstawy fizyki, Repetytorium z chemii,  Chemia nieorganiczna i elementy chemii ogólnej, Chemia analityczna z elementami chemii ilościowej, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Algebra i geomertia, Krystalografia i podstawy krystalochemii, Opracowanie wyników pomiarów, Technologie informacyjne, Chemia fizyczna z elementami fizykochemii, Rysunek terchniczny, Mechanika kwantowa, Elektronika i optoelektronika, Elementy fizyki współczesnej, Pracownia metod fizycznych, Chemia organiczna, Pracownia specjalistyczna, Pracownia dyplomowa.

Szczegółowy program

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_INM_I.pdf

Po ukończeniu studiów absolwent:

   • ma ogólną wiedzę z fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, optyki i fizyki współczesnej,
   • zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych, analizy wektorowej, algebry, geometrii, równań różniczkowych,
   • zna i rozumie podstawowe twierdzenia i prawa matematyczne, fizyczne i chemiczne,
   • ma podstawową wiedzę z chemii z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej, organicznej oraz technologii i inżynierii chemicznej,
   • zna ogólne zasady grafiki inżynierskiej oraz podstawowe oprogramowanie w niej wykorzystywane,
   • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadao inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki i chemii oraz cyklu życia urządzeń,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowan prawnych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy z zakresu fizykochemii materiałów,
   • ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
   • zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości; zna prawa rządzące rynkiem finansów,
   • posiada umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów z zakresu fizyki i chemii,
   • potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów inżynierskich metody fizykochemiczne, spektroskopowe, radiacyjne i dyfrakcyjne,
   • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowych materiałów magnetycznych, polimerowych, optoelektronicznych i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych do ich badania,
   • potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i/lub pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne,
   • zna podstawowe zasady finansowe związane z działalnością inżynierską,
   • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technologiami materiałowymi,
   • ma wiedzę dotyczącą działania i obsługi podstawowych urządzeń i maszyn oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w warsztacie mechanicznym,
   • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowych materiałów i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych,
   • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

  • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych
  • specjalista w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
  • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
  • pracownik w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym jako specjalista w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.mfi.umcs.pl.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl