Historia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek „Historia”, studia magisterskie II stopnia, adresowany jest do tych wszystkich, którzy pragną rozszerzyć nie tylko swoją wiedzę historyczną, ale też tę ogólnohumanistyczną. Student historii będzie miał możliwość zapoznać się z różnymi szkołami historycznymi, które ukształtowały się w przeszłości, także arkanami uprawiania tzw. historii regionalnej. W ciągu dwóch lat studiów nabędzie umiejętności analitycznych, posługiwania się językami obcymi, uzyska dostęp do wiedzy interdyscyplinarnej. Osoby będące absolwentami specjalności nauczycielskiej po studiach licencjackich będą mogły kontynuować studia w tym kierunku i nabyć stosowne uprawnienia do zawodu nauczyciela historii w szkołach średnich. Legitymowanie się stopniem magistra historii umożliwia podjęcie dalszych studiów na III stopniu historii (studia doktoranckie).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Nauczycielska
  2. Dziedzictwo historyczne regionu
  3. Historia stosowana

Podział na specjalności będzie dokonywany na początku I semestru studiów.

Po ukończeniu studiów absolwent:

posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację procesów historycznych, a także dysponuje rozszerzonymi umiejętnościami, sprawnościami i wiedzą w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz przygotowania merytorycznego i warsztatowego służącego do prowadzenia badań historycznych i realizowania zadań w zakresie dydaktyki historii. Posiada zatem wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych (np. jako nauczyciel, badacz, popularyzator wiedzy historycznej). Absolwent jest bowiem przygotowany nie tylko do pracy w szkołach objętych systemem oświaty (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), ale też w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach promujących historię nie tylko jako dyscyplinę naukową. Ma szansę podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zasób uzyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.

Możliwości zatrudnienia

  • Szkolnictwie szczebla podstawowego, gimnazjalnego i średniego
  • Muzeach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach
  • Instytucjach rządowych i jednostkach samorządu

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl