Fizyka techniczna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Fizyka techniczna – studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest zapoznanie studentów z fizyką doświadczalną oraz jej podstawami teoretycznymi, zrozumienie zasad działania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Program kształcenia wynika z założenia, że absolwenci kierunku fizyka techniczna znajdą zatrudnienie w zawodach wymagających umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń bądź wysokiej sprawności w korzystaniu z technologii informatycznych. Program kształcenia obejmuje klasyczne dziedziny fizyki oraz obszerny kurs matematyki. W czasie studiów studenci będą mogli nauczyć się korzystania z programów wykorzystywanych przez inżynierów, jak np. AutoCad, MathCad, LabView, MatLab. Wiedza i umiejętności uzyskiwane przez studentów stanowią podstawę do uzyskania kwalifikacji zawodowych, wspomagając mobilność zawodową absolwentów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka lub na niektórych kierunkach politechnicznych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-FT-LS

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_Fizykatech_I.pdf

 WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

    1. fizyka medyczna

Specjalność skierowana do osób interesujących się zastosowaniem metod fizycznych w medycynie. Studenci zapoznają się z urządzeniami stosowanymi zarówno w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans) jak i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe) oraz aspektami prawnymi i bezpieczeństwa związanymi z ich stosowaniem. Poza tym poznają podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Zapoznają się również z podstawami optyki i jej zastosowaniami w optometrii. Będą mieli pracownie związane z powyższa tematyka i finalnie pracownie kliniczną, gdzie zetkną się realnym zastosowaniem różnorodnej aparatury medycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące specjalności znajdziesz tutaj

    1. nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

Studenci zainteresowani procesami technologicznymi związanymi z powstawaniem nowych materiałów oraz szeroko rozumianą pracą laboratoryjną znajdą ciekawe zajęcia na specjalności: Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe.  W czasie nauki studenci wysłuchają szereg wykładów związanych np. z technologia wysokiej próżni, nanofotoniki, bionanotechnologii itd., a które powinny być pomocne w procesach związanych z wysoką technologią. W celu rozwinięcia u studentów zdolności pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej przechodzą oni przez szereg różnego typu pracowni specjalistycznych. Poznają również podstawy praktycznej obróbki mechanicznej materiałów.

    1. fizyka komputerowa

W siatce kierunku znajdują się przedmioty spotykane na typowej informatyce, takie jak systemy operacyjne, budowa komputerów, czy języki programowania. W ofercie dydaktycznej znajdują się też przedmioty nawiązujące do zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie profesów fizycznych, informatyka kwantowa. Absolwent tej specjalności wejdzie na rynek pracy z konkretną wiedzą użytkową, pożądaną dziś przez pracodawców, o czym świadczy włączenie w siatkę zajęć takich jak mikrokontrolery i ich zastosowanie, interfejsy i sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi, inżynierskie programy użytkowe, modelowanie i symulacje układów technicznych, metody przetwarzania i wizualizacji danych. Specjalność jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnego rynku pracy, kształci inżynierów z umiejętnościami komputerowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące specjalności znajdziesz tutaj

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

  • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
  • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
  • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
  • fizyk medyczny

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl