Filologia polska

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy humanistycznej oraz gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, pozwalających rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Studia pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Teoria kultury, Teoria literatury, Epoki literackie i formacje kulturowe, Językoznawstwo ogólne, Historia języka polskiego, Język obcy, Dialektologia, Metodologia badań literackich/ metodologia badań nad językiem, Współczesny język polski po roku 1989, Współczesne formy komunikacji językowej, Literatura współczesna po roku 1989, Teatr i dramat.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.polonistyka.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. NAUCZYCIELSKA – specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
  2. TEATROLOGICZNO – FILMOZNAWCZA – specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.
  3. MEDIOZNAWCZA – specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych
  4. WYDAWNICZA – specjalność przygotowuje studenta do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Absolwent filologii polskiej specjalność medioznawcza jest przygotowany do pracy w mediach lokalnych i ogólnopolskich (tradycyjnych oraz elektronicznych), wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora bądź na stanowiskach rzecznika prasowego i konsultanta medialnego.

Absolwent filologii polskiej specjalność wydawnicza jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą; zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych.

Absolwent filologii polskiej specjalność teatrologiczno-filmoznawcza jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich; posiada umiejętności konieczne do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych.

Absolwent filologii polskiej specjalność nauczycielska (edukacja polonistyczna) ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na III i IV etapie kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

  • mediach lokalnych i ogólnopolskich, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora itp. – absolwent specjalności medioznawczej,
  • wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, instytucjach prowadzących działalność edytorską i wydawniczą – absolwent specjalności wydawniczej,
  • teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich – absolwent specjalności teatrologiczno-filmoznawczej
  • publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na III i IV etapie kształcenia – absolwent specjalności nauczycielskiej.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej.http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl