Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Artystyczny

Dziedzina nauki: sztuka

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Studia skierowane do absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia oraz do absolwentów wszystkich kierunków studiów plastycznych – licencjackich lub magisterskich.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. ARTETERAPIA,
  2. RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE.

Specjalność, która obejmuje cały tok dwuletnich studiów, jest uruchamiana przy zapisie na studia, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób.

Absolwent specjalności ARTETERAPIA  jest przygotowany do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych w różnych rodzajach niepełnosprawności. Potrafi stosować arteterapię w ramach zajęć i treningów rozwoju osobistego skierowanych do ludzi  zdrowych. Obok arteterapii plastycznej przewidziane są zajęcia z muzykoterapii, choreoterapii, teatroterapii. Na specjalności arteterapia można realizować dyplom artystyczny w wybranej pracowni dyplomowej w zakresie malarstwa, grafiki, fotografii, intermediów, rzeźby, ceramiki lub szkła.

Absolwent specjalności RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE posiada zaawansowane umiejętności w zakresie rzeźby, projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego, renowacji rzeźby i detali architektonicznych oraz szkła artystycznego. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach, konstruować obiekty przestrzenne pełnoplastyczne i reliefowe. Jest zdolny do profesjonalnego kreowania przekazu artystycznego w postaci angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich. Na specjalności rzeźba i formy przestrzenne powstają dyplomy w różnych technikach rzeźbiarskich, ceramice, szkle artystycznym.

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia, wykazuje się znajomością sztuki współczesnej, posiada umiejętność projektowania zespołowych działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki, organizowania imprez kulturalnych, wystaw i konkursów.

Absolwent zdobywa przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć plastycznych i artystycznych. Zna zagadnienia edukacji artystycznej, psychologii twórczości oraz potrafi je wykorzystywać w praktyce przy planowaniu projektów artystyczno-edukacyjnych. 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce, w dziedzinie sztuk plastycznych.

Umiejętności artystyczne absolwenta składają się na kwalifikacje zawodowe artysty plastyka. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych.

Profile zawodowe absolwentów

  • artysta plastyk prowadzący własną indywidualną twórczość,
  • animator działań twórczych w dziedzinie kultury,
  • kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki – w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
  • nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej  i plastyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych,  liceach, domach kultury i ośrodkach edukacji pozaszkolnej,
  • arteterapeuta – po specjalności arteterapia.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl