Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Artystyczny

Dziedzina nauki: sztuka

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Informacje dotyczące egzaminów wstępnych:

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,51,egzaminy-wstepne,65271.chtm

Egzaminy wstępne  w Instytucie Sztuk Pięknych odbędą się w dniach 7, 9 i 10 lipca w budynku Instytutu, aleja Kraśnicka 2B. Kandydaci zostaną powiadomieni którego, konkretnego dnia będą zdawać. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9/00, jednakże kandydaci powinni zgłosić się o 8/30 ze względu na konieczność sprawdzenia dokumentów. Kandydaci muszą posiadać dowód tożsamości i dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej. Pierwsza część egzaminu, 9 – 13, to egzamin z rysunku. Następnie godzinna przerwa i 14 – 18 egzamin z malarstwa. Każdy uczestnik egzaminu otrzyma niezbędną ilość kartonów (100 x 70) Pozostałe materiały i przybory takie jak ołówki, węgle, kredki, farby, pędzle, naczynia na media, paletę, szmatkę itp. Powinien mieć własne. Istnieje możliwość użycia własnego blejtramu do malarstwa. Kandydaci na kierunek Edukacja Artystyczna zamiast malarstwa mogą wybrać rzeźbę. Glinę i stanowisko do pracy zapewniają egzaminatorzy.

Informacji związanych z egzaminem można zasięgnąć drogą mailową: marek.mazanowski@poczta.umcs.lublin.pl  lub telefonicznie: 539-736-786

Od 11 czerwca członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej będą pełnili dyżury w budynku Instytutu w pokoju nr.7 (parter, w lewo i do końca korytarza) Telefon: 81 537- 69- 48

Dyżury: Poniedziałek 15 – 18, wtorek, środa, czwartek 11 – 14

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

 • rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),
 • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie).

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy licencjackiej.

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnych sztuk pięknych oraz nowych mediów obejmujące większość dyscyplin sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, projektowanie graficzne, fotografię, multimedia, intermedia. Uzupełnia je wiedza z zakresu historii i teorii sztuki, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki, pozwalająca na projektowanie i realizację działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki: organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i konkursów.

Absolwent zdobywa przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć plastycznych na poziomie szkoły podstawowej. Zna zagadnienia edukacji artystycznej i potrafi je realizować w praktyce w ramach różnorodnych, nowoczesnych działań, takich jak warsztaty twórcze oraz projekty artystyczno-edukacyjne.

Absolwent kończy studia w wybranej specjalności artystycznej, w ramach której realizuje licencjacki dyplom artystyczny. Dla trzech grup 15-osobowych przyjętych na studia, po I roku studiów uruchomione zostaną trzy specjalności, na które zapisze się najwięcej osób chętnych.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE, 
 2. GRAFIKA,
 3. MALARSTWO,
 4. FOTOGRAFIA,
 5. INTERMEDIA.

Absolwent specjalności RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE posiada poszerzone umiejętności w zakresie rzeźby, form przestrzennych i ceramiki. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach. Jest zdolny do realizacji angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich.

Absolwent specjalności GRAFIKA potrafi swobodnie posługiwać się wybranymi warsztatowymi technikami graficznymi. W zakresie projektowania potrafi opracować materiały reklamowe, plakat, znak graficzny, wykonać edycję obrazu w programie Adobe Photoshop. Jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie grafika komputerowego.

Absolwent specjalności MALARSTWO potrafi stosować tradycyjne i współczesne metody kreacji obrazu malarskiego. Posiada umiejętności w zakresie technik malarskich i pozłotniczych. Jest zdolny do tworzenia indywidualnego przekazu artystycznego.

Absolwent specjalności FOTOGRAFIA potrafi stosować analogowe i cyfrowe techniki rejestracji i przetwarzania obrazu. Potrafi za pomocą fotografii wyrażać własne koncepcje artystyczne. Jest zdolny do posługiwania się indywidualnym językiem wizualnym i autorską ekspresją komunikatu o cechach uniwersalnych.

Absolwent specjalności INTERMEDIA wykazuje się znajomością zagadnień sztuki współczesnej i sztuki w przestrzeni publicznej oraz umiejętnością realizacji interdyscyplinarnych projektów artystycznych i projektów wystawienniczych.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wydział Artystyczny UMCS zapewnia kontynuację nauki na tym samym kierunku – z możliwością wyboru innej specjalności – na studiach drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Absolwent może przystąpić także do rekrutacji na studia drugiego stopnia na inny kierunek plastyczny zgodny z ukończoną specjalnością lub dyplomem artystycznym.

Umiejętności artystyczne absolwenta składają się na kwalifikacje zawodowe artysty plastyka. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych na poziomie szkoły podstawowej. Umiejętności i wiedza dotycząca animacji kultury wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniają absolwenta do pracy w zawodzie animatora kultury.

Możliwości zatrudnienia – profile zawodowe absolwentów:

 • artysta plastyk prowadzący własną indywidualną twórczość,
 • animator działań twórczych w dziedzinie kultury,
 • kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki – w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
 • projektant – w graficznych pracowniach projektowych, agencjach reklamowych,
 • nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej w szkołach podstawowych.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl