Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zapewniają nowoczesne kształcenie uniwersyteckie, pogłębiające wiedzę specjalistyczną w zakresie funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych, kulturowych, technologicznych komunikowania społecznego. Skierowane są do osób interesujących się mediami, nowoczesną komunikacją, polityką, kulturą, public relations. To kierunek dla osób otwartych na świat i kreatywnych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach, które często przybierających formę warsztatów prowadzonych przez osobistości polskich mediów. Praktyczne zajęcia z przedmiotów związanych z komunikacją społeczną prowadzone są przez profesjonalistów zajmujących się nią na co dzień w regionalnych instytucjach, mediach czy organizacjach pozarządowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Prawo autorskie,
 • Analiza dyskursu medialnego,
 • Ekonomika mediów,
 • Zarządzanie mediami,
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów,
 • Metody badan medioznawczych,
 • Publicystyka polityczna,
 • Debata i dyskusja w polityce.

Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0604/133626-diks-ii-st-stacj.pdf

W ramach kierunku realizowane są cztery specjalności:

 1. Redaktorska – specjalność ta poszerza kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności dotyczące redakcyjnej i edytorskiej pracy w mediach.
 2. Dziennikarstwo on-line – zapewnia pogłębienie kompetencji odnoszących się do zróżnicowanych aspektów funkcjonowania nowych mediów
 3. Public Relations – skupia się na teoretycznych i praktycznych aspektach komunikowania między podmiotami życia publicznego (public relations, zarządzanie kryzysowe, wystąpienia publiczne).
 4. Digital Media – specjalność w języku angielskim

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma wiedzę z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania mediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Zna historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Rozumie rolę mediów dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz cele pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej.

Studia zapewniają przygotowanie warsztatowe w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich oraz reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) jak i nowych (internet). Ponadto jego kompetencje pozwolą na pracę w agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów.

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl