Biologia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy taksonomii organizmów, Anatomia funkcjonalna człowieka, Zoologia ogólna i systematyczna, Botanika ogólna i systematyczna, Biologia komórki, Fizjologia zwierząt, Fizjologia roślin, Mikrobiologia, Mikologia, Ochrona środowiska, Ekologia ogólna, Ćwiczenia terenowe, Mechanizmy ewolucji, Biochemia, Biologia molekularna, Genetyka, Immunologia z elementami wirusologii, Fizyka z elementami biofizyki, Matematyka z elementami statystyki, Elementy chemii organicznej dla biologów, Etyka, Język angielski, Wychowanie fizyczne

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Programy i Plany studiów.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Wybór specjalności 1-3 jest dokonywany w czasie IV semestru. O pierwszeństwie przyjęcia decyduje średnia z ocen uzyskanych w przebiegu studiów oraz zainteresowania Studenta.

  1. Biochemia – Student zdobywa wiedzę specjalistyczną w zakresie biokatalizy i jej praktycznych zastosowań, doskonali znajomość biochemicznych technik laboratoryjnych: analitycznych i instrumentalnych, umie przeprowadzać proste procesy biotechnologiczne, poznaje aktualne kierunki badań biochemicznych i ich zastosowań, uczy się korzystać z anglojęzycznych źródeł wiedzy.
  2. Biologia eksperymentalna – Student pogłębia wiedzę biologiczną na poziomie struktur subkomórkowych, komórkowych i tkankowych, poznaje etapy rozwoju roślin, zwierząt i człowieka, etiologię chorób roślin, nabywa specjalistyczne umiejętności laboratoryjne preparatywne i analityczne w zakresie technik mikroskopowych i histologicznych.
  3. Mikrobiologia – Student pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu biologii molekularnej, poznaje nowe techniki laboratoryjne preparatywne i analityczne, poszerza wiedzę mikrobiologiczną o wybrane grupy chorobotwórczych pierwotniaków i grzybów, ich struktury i biologię w odniesieniu do diagnostyki i terapii wywoływanych przez nie chorób.

Wybór specjalności 4-5 następuje w procesie rekrutacji.

  1. Bioanalityka – przedmioty specjalizacyjne wyposażają studenta w wiedzę i umiejętności przydatne szczególnie w pracy badawczej i analitycznej. Student poznaje procedury pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych; techniki przygotowania próbek do analiz; teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania metod analizy biochemicznej i instrumentalnej; zasady statystycznej analizy i opracowania uzyskanych wyników; możliwości stosowania metod bioanalitycznych do badań na różnych poziomach organizacji biosfery.
  2. Biologia medyczna – Przedmioty specjalizacyjne poszerzają wiedzę studenta o wybrane zagadnienia z biologii człowieka – jego rozwój, fizjologię i patofizjologię, biochemię żywienia, ewolucję i ekologię. Student poznaje wybrane metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce, podstawy farmakologii, a także teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej i fizykoterapii.

Kształcenie nauczycielskie

Studenci mogą dodatkowo realizować ścieżkę kształcenia nauczycielskiego, która uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela biologii w szkole ponadpodstawowej. 

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,biologia,6744.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl