Biologia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Celem studiów II stopnia na kierunku biologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dziedzinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Język angielski na poziomie B2+ ESOKJ,
 • Metodologia nauk przyrodniczych,
 • Metody statystyczne w biologii,
 • Pracownia specjalizacyjna,
 • Pracownia magisterska,
 • Seminarium
 • oraz Przedmioty specjalizacyjne.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Student.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Biochemia. Student pogłębia wiedzę o procesach metabolicznych i ich regulacji na różnych poziomach, zdobywa aktualną wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych gałęzi biochemii (biosyntezy białek, metabolizmu wtórnego, fotosyntezy, biochemii człowieka). Zna metodologię analizy biochemicznej, doskonali znajomość nowoczesnych technik laboratoryjnych: analitycznych i preparatywnych, potrafi izolować, oczyszczać i charakteryzować biocząsteczki. Zna i stosuje zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 2. Biologia eksperymentalna. Student pogłębia wiedzę biologiczną na poziomie molekularnym i komórkowym w zakresie elektrofizjologii, genetyki, immunologii. Poznaje szczegółową anatomię bezkręgowców i kręgowców, biologię wybranych grup organizmów i mechanizmy ich adaptacji do środowiska. Doskonali techniki mikroskopowe, poznaje techniki znakowania biocząsteczek i preparatyki zwierząt, umie prowadzić hodowle tkankowe in vitro.
 3. Mikrobiologia. Student pogłębia wiedzę z zakresu metabolizmu mikroorganizmów, jego regulacji i mechanizmów adaptacji do warunków stresowych, zdobywa aktualną wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych gałęzi mikrobiologii (lekarskiej, przemysłowej, mikrobiologii środowiska, wirusologii) i ich zastosowań praktycznych. Poznaje nowe techniki mikroskopowe i laboratoryjne, umie prowadzić kultury tkankowe in vitro roślinne i zwierzęce.
 4. Bioanalityka.

Wybór tych specjalności następuje w procesie rekrutacji.
Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho (http://www.umcs.pl/pl/praktyki-naukowe-w-usa,6671.htm#page-3), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl